+385 47 411 277 dz-karlovac@ka.t-com.hr
Select Page

DOM ZDRAVLJA KARLOVAC

KARLOVAC

Dr. V. Mačeka 48

Ur.broj: 1930/23

Karlovac, 23.11.2023.

Na temelju čl. 27. Pravilnika o provedbi postupaka jednostavne nabave roba, radova i usluga Doma zdravlja Karlovac, naručitelj Dom zdravlja Karlovac donosi sljedeću

O D L U K U

o odabiru

I.

Za sklapanje ugovora o nabavi za predmet nabave SANACIJA DRVENIH GARAŽA ZA SLUŽBENA VOZILA PATRONAŽNE ZDRAVSTVENE ZAŠTITE NA LOKACIJI UL. ALFREDA KRUPE, KARLOVAC, evidencijskog broja nabave 50/2023, odabire se ponuda ponuditelja Limarsko-krovopokrivački OBRT BRODARIĆ, vl. Miroslav Brodarić, Velika Jelsa 7, Karlovac, OIB 94698761871, po cijeni od 14.881,69 eura bez PDV-a, odnosno 18.602,11 eura s PDV-om, koja je u ovom postupku jednostavne nabave jedina ocijenjena kao prikladna, pravilna i prihvatljiva.

II.

Naručitelj će s odabranim ponuditeljem sklopiti ugovor o nabavi.

III.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

 

O b r a z l o ž e nj e

Naručitelj je proveo postupak jednostavne nabave  te je:

  • procijenio vrijednost nabave,
  • Poziv za dostavu ponude uputio trojici gospodarskih subjekata te objavio na internetskoj stranici Naručitelja.

Ponudu su u roku naznačenom u Pozivu za dostavu ponude dostavili sljedeći ponuditelji:  INTERIJERI ČARLI d.o.o., Bogoslava Šuleka 11/1, Karlovac i Limarsko-krovopokrivački obrt BRODARIĆ, vl. Miroslav Brodarić. Naručitelj je izvršio pregled i ocjenu ponuda te utvrdio da ponuda ponuditelja INTERIJERI ČARLI d.o.o., Bogoslava Šuleka 11/1, Karlovacnije pravilna, jer ponuditelj nije dokazao tehničku i stručnu sposobnost. Ponuditelj Limarsko-krovopokrivački obrt BRODARIĆ, vl. Miroslav Brodarić, Velika Jelsa 7, Karlovac dostavio je prihvatljivu ponudu sukladnu Pozivu za dostavu ponude i Dokumentaciji za nadmetanje, koja je u ovom postupku jednostavne nabave jedina ocijenjena kao prikladna, pravilna i prihvatljiva.

                                                                                RAVNATELJICA

 

                                                                           Tatjana Šterk-Tudić, mag. oec.

Dostaviti:

  1. Limarsko-krovopokrivački OBRT BRODARIĆ, vl. Miroslav Brodarić, Velika Jelsa 7, Karlovac
  2. Spis jednostavne nabave
  3. Pismohrana

ODLUKA O ODABIRU – SANACIJA DRVENIH GARAŽA A KRUPE KARLOVAC – EV BROJ 50_2023

Skip to content