+385 47 411 277 dz-karlovac@ka.t-com.hr
Select Page

Financijski plan 2023.

Financijski plan

Odluka III.izmjene financijskog plana za 2023.godinu

III.Izmjene financijskog plana za 2023.godinu – Prihodi Proračun

III.Izmjene financijskog plana za 2023.godinu – Prihodi Vanproračunska sredstva

III.Izmjene financijskog plana za 2023.godinu – Rashodi Proračun

III.Izmjene financijskog plana za 2023.godinu – Rashodi Vanproračunska sredstva

Obrazloženje III. izmjena i dopuna financijskog plana za 2023.godinu

Odluka II.izmjene financijskog plana za 2023.godinu

II.Izmjene i dopune fin.plana Dom zdravlja Karlovac Prihodi

II.Izmjene i dopune fin.plana Dom zdravlja Karlovac Rashodi

Obrazloženje II.Izmjene fin.plana za 2023.godinu

Odluka - Izvješće o izvršenju Financijskog plana za 01.-06.2023.

Izvještaj o izvršenju polugodišnjeg izvještaja izvršenja Fin. plana za razdoblje 01.01.-30.06.2023.

Izvršenje plana- obrazloženje za siječanj-lipanj 2023.g

Odluka I izmjene i dopune financijskog plana za 2023.godinu

I.izmjene financijskog plana prihodi 2023

I.izmjene financijskog plana rashodi 2023

Obrazloženje I izmjena prijedloga plana 2023

Financijski plan Doma zdravlja Karlovac za 2023. g. s projekcijama za 2024. i 2025. godinu

Odluka-Financijski plan Doma zdravlja Karlovac za 2023. g. s pr

Obrazloženje Financijskog plana Doma zdravlja Karlovac za 2023

Odluka-Obrazloženje Financijskog plana Doma zdravlja Karlovac

Skip to content