+385 47 411 277 dz-karlovac@ka.t-com.hr
Select Page

IZJAVA O DIGITALNOJ PRISTUPAČNOSTI

Dom zdravlja Karlovac obvezan je osigurati pristupačnost svoje mrežne lokacije u skladu s Zakonom o pristupačnosti mrežnih stranica i programskih rješenja za pokretne uređaje tijela javnog sektora Republike Hrvatske  (NN 17/19) kojim se prenosi Direktiva (EU) 2016/2102 Europskog parlamenta i Vijeća.

Ova izjava primjenjuje se na mrežnu stranicu na domeni domzdravlja-karlovac.hr

Stupanj usklađenosti

Ova internet stranica u većoj mjeri je usklađena sa Zakonom o pristupačnosti mrežnih stranica i programskih rješenja za pokretne uređaje tijela javnog sektora (NN 17/19) i Direktivom (EU) 2016/2102 Europskog parlamenta i Vijeća.

Prilagodbom CMS platforme i preoblikovanjem mrežnih stranica 2020. godine te postavljanjem dodataka One Click Accessibility i Divi Accessibility za pristupačnost ispunjena je većina zahtjeva europske norme EN 301 549 V2.1.2 (2018-08), uz iznimke koje se navode u nastavku.

Nepristupačan sadržaj 

Sukladno članku 8. Zakona o pristupačnosti mrežnih stranica i programskih rješenja za pokretne uređaje tijela javnog sektora (NN 17/19) i članku 5. Direktive (EU) 2016/2012 Europskog parlamenta i Vijeća, Dom zdravlja Karlovac proveo je početnu procjenu usklađenosti svoje internetske stranice sa zahtjevima pristupačnosti te je utvrdio da zbog nerazmjernog opterećenja određeni dijelovi nisu u skladu s navedenim. Riječ je o sljedećim dijelovima:

  • pojedine .pdf datoteke sadržane u objavama nisu u cijelosti nastale izvozom iz izvorišne datoteke iz alata Microsoft Office Word uz odabir opcija za pristupačnost, već skeniranjem tiskanih dokumenata, odnosno nisu pristupačne jer nisu prikladno pripremljene za čitače ekrana;
  • dio slika i datoteka nema prikladan tekstualni opis (alt tekst);
  • pojedine pdf datoteke otvaraju se u novom prozoru (tabu) preglednika, a .doc datoteke dostupne su isključivo kao datoteke za preuzimanje.

Priprema ove izjave o pristupačnosti

Izjava je sastavljena prema Predlošku izjave o pristupačnosti koji je u skladu s direktivom (EU) 2016/2102 Europskog parlamenta i Vijeća o pristupačnosti internetskih stranica i mobilnih aplikacija tijela javnog sektora  Za pripremu ove Izjave  korištena je metoda samoprocjene 02. travnja 2020.  koju je proveo Dom zdravlja Karlovac te primjenom dodataka One Click Accessibility i Divi Accessibility.

Povratne informacije i podaci za kontakt

Podnošenjem zahtjeva Domu zdravlja Karlovac možete dobiti povratne informacije informacije i/ili prijaviti uočene nepravilnosti u smislu Zakona o pristupačnosti mrežnih stranica i programskih rješenja za pokretne uređaje tijela javnog sektora (NN 17/19) i Direktive (EU) 2016/2012 Europskog parlamenta i Vijeća.

Zahtjev možete podnijeti službeniku za informiranje Domu zdravlja Karlovac.

  • telefonom na broj: +385 47 41 12 77
  • fax-om na broj: +385 47 41 12
  • elektroničkom poštom službeniku za informiranje: pravnik@dzka.t-com.hr
  • poštom na adresu: Dom zdravlja Karlovac, Dr. Vladka Mačeka 48, 47000 Karlovac
Postupak praćenja provedbe propisa

Nadzor nad provedbom Zakona o pristupačnosti mrežnih stranica i programskih rješenja za pokretne uređaje tijela javnog sektora (NN 17/19) obavlja Povjerenik za informiranje Republike Hrvatske.

Inspekcijski nadzor nad provedbom Zakona o pristupačnosti mrežnih stranica i programskih rješenja za pokretne uređaje tijela javnog sektora (NN 17/19) obavljaju inspektori i drugi ovlašteni službenici Ureda povjerenika.

Na nadzor se primjenjuju odredbe Zakona o pravu na pristup informacijama (NN 25/13 i 85/15)

Kontakt:

Povjerenik za informiranje
Jurišićeva 19, 10000 Zagreb

Tel: 01 4609 041

Fax: 01 4609 096

E-mail: ppi@pristupinfo.hr

www.pristupinfo.hr

Skip to content