+385 47 411 277 dz-karlovac@ka.t-com.hr
Select Page

Na temelju članka 32. Odluke o provedbi postupaka nabave roba i usluga do 200.000,00 kuna odnosno nabave radova do 500.000,00 kuna Doma zdravlja Karlovac, naručitelj Dom zdravlja Karlovac donio je odluku o odabiru u postupku bagatelne nabave Zubarski materijal evidencijskog broja nabave BN 03/2014, te je nakon pregleda i ocjene ponuda izvršio odabir ponude Medika d.d. 10000 Zagreb, Capraška 1 po cijeni od 73.320,51 kn bez PDV-a odnosno ukupnoj cijeni 91.650,68 kn s PDV, kao prihvatljive ponude najniže po cijeni.

Zubarski materijal, obavijest o odabiru

Skip to content