+385 47 411 277 dz-karlovac@ka.t-com.hr
Select Page

 

 

 

 

DOM ZDRAVLJA KARLOVAC

UPRAVNO VIJEĆE

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Z A P I S N I K

s 33. sjednice Upravnog vijeća

Doma zdravlja Karlovac, održane dana

  1. listopada 2020. godine

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Karlovac, listopad 2020.

===================================================================

 

 

DOM ZDRAVLJA KARLOVAC

KARLOVAC

Dr. Vladka Mačeka 48

UPRAVNO VIJEĆE

Broj: 12-1773/2-20

Karlovac, 15. listopad 2020. godine

 

 

Z    A    P    I    S   N   I   K

 

s 33. sjednice Upravnog vijeća Doma zdravlja Karlovac, održane dana 15. listopada  2020. godine

s početkom u 14.00 sati.

 

Poziv s materijalima za 33. sjednicu Upravnog vijeća Doma zdravlja Karlovac dostavljen je članovima Upravnog vijeća dana 12. listopada 2020. godine putem dostavljača (Dostavnica Broj:       12-1773/20).

 

Zamjenica predsjednika Upravnog vijeća pozdravlja sve nazočne, konstatira kvorum te predlaže sljedeći

 

D N E V N I  R E D

 

 

  1. Usvajanje Zapisnika s 32. sjednice Upravnog vijeća Doma zdravlja Karlovac

 

  1. Usvajanje Izvješća o financijskom poslovanju Doma zdravlja Karlovac za mjesec rujan 2020. godine

 

  1. Usvajanje Izvješća o financijskom poslovanju Doma zdravlja Karlovac za razdoblje od

1.1.2020. do 30.09.2020. godine

 

  1. Dopuna Ponudi za otkup stana, Marijan Podrebarac

 

  1. Različito

 

Predloženi Dnevni red je jednoglasno s četiri glasa ZA usvojen.

 

ODLUKE:                                              

 

Točka 1.

 

O D L U K A

 

Članak 1.

Usvaja se Zapisnik sa 32. sjednice Upravnog vijeća Doma zdravlja Karlovac održane dana 29. rujna 2020. godine.

 

Članak 2.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

 

                                                                        Točka 2.

O D L U K A

 

Članak 1.

Usvaja se Izvješće o financijskom poslovanju Doma zdravlja Karlovac za mjesec rujan 2020. godine koje se nalazi u prilogu ove Odluke i čini njezin sastavni dio.

 

Članak 2.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

 

Točka 3.

O D L U K A

 

Članak 1.

Usvaja se Izvješće o financijskom poslovanju Doma zdravlja Karlovac za razdoblje od 1.1.2020. do 30.09.2020. godine, koje se nalazi u prilogu ove Odluke i čini njezin sastavni dio.

 

Članak 2.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

 

Točka 4.

 

O D L U K A

 

Članak 1.

Odbija se Ponuda za otkup stana u stambenoj zgradi na adresi Grge Tuškana 2A, Karlovac, upisanog u zk. uložak br. 8081, k.o. Karlovac II, na k.č. br. 1841/6, i to 21. suvlasnički dio 1/27, ETAŽNO VLASNIŠTVO (E-21), s iznosom od 150.000,00 kn, zaprimljena 8. listopada 2020. godine od Marijana Podrebarca, iz Karlovca, Tuškanova 2A, najmoprimca temeljem Ugovora o najmu sa zaštićenom najamninom, Broj: 01-12/98, zaključenog 19.12.1997. godine između Doma zdravlja Karlovac, Dr. V. Mačeka 48, Karlovac i Marijana Podrebarca, iz Karlovca, Tuškanova 2A, te Aneksa Ugovora o najmu stana, Broj: 01-195/06, zaključenog 10.03.2006. godine između Doma zdravlja Karlovac, Dr. V. Mačeka 48, Karlovac i Marijana Podrebarca, iz Karlovca, Tuškanova 2A.

 

Članak 2.

Ponuda iz čl. 1. ove Odluke se odbija jer je ponuđena otkupna cijena stana znatno niža od procijenjene tržišne vrijednosti stana iz Procjembenog elaborata br. 1709-19 od rujna 2019. godine, izrađenog od stalnog sudskog vještaka iz područja graditeljstva i procjene nekretnina, Nives Tariba, ing. građ., Masarykova 30, Karlovac, a koja iznosi 326.000,00 kn.

 

Članak 3.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

 

 

Obrazloženje

Dom zdravlja Karlovac zaprimio je 23.09.2020. godine Ponudu za otkup stana gosp. Marijana Podrebarca, iz Karlovca, Tuškanova 2A, najmoprimca temeljem Ugovora o najmu sa zaštićenom najamninom, Broj: 01-12/98, zaključenog 19.12.1997. godine i Aneksa Ugovora o najmu stana zaključenog 10.03.2006. godine. S obzirom da navedena Ponuda nije sadržavala cijenu te dokaze o uloženim sredstvima, Upravno vijeće je zatražilo dostavu Ponude s navedenim elementima. Sukladno navedenom Marijan Podrebarac je 08.10.2020. godine Domu zdravlja dostavio Dopunu ponudi za otkup stana s ponuđenom otkupnom cijenom od 150.000,00 kn. Upravno vijeće je izvršilo uvid u Procjembeni elaborat br. 1709-19 u kojem je izvršena procjena tržišne vrijednosti stana u stambenoj zgradi na adresi Grge Tuškana 2A, Karlovac, upisanog u zk. uložak br. 8081, k.o. Karlovac II, na k.č. br. 1841/6, i to 21. suvlasnički dio 1/27, ETAŽNO VLASNIŠTVO (E-21), od rujna 2019. godine, izrađen od stalnog sudskog vještaka iz područja graditeljstva i procjene nekretnina, Nives Tariba, ing. građ., Masarykova 30, Karlovac.

Slijedom navedenog, donosi se Odluka kao u izreci.

 

Točka 5.

Pod točkom Različito ravnateljica Doma zdravlja je izvijestila Upravno vijeće o uključenosti Doma zdravlja u aktivnosti i mjere vezane uz sprječavanje širenja bolesti COVID-19. Također, ravnateljica je izvijestila Upravno vijeće da će je za vijeme odsutnosti uzrokovane zdravstvenim razlozima mijenjati zamjenica ravnatelja Snježana Šlat, dr. med. spec..

 

 

Po iscrpljenom dnevnom redu, rad sjednice završio je 15.10.2020. g. u 14.55 sati.

 

 

 

 

   ZAMJENICA PREDSJEDNIKA

                                                                                              UPRAVNOG VIJEĆA

 

      Anita Lukačić, struč. spec. oec.

  

 

 

Skip to content