+385 47 411 277 dz-karlovac@ka.t-com.hr
Select Page

 

 

 

 

DOM ZDRAVLJA KARLOVAC

UPRAVNO VIJEĆE

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Z A P I S N I K

s 32. sjednice Upravnog vijeća

Doma zdravlja Karlovac, održane dana

  1. rujna 2020. godine

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Karlovac, rujan 2020.

===================================================================

 

 

DOM ZDRAVLJA KARLOVAC

KARLOVAC

Dr. Vladka Mačeka 48

UPRAVNO VIJEĆE

Broj: 12-1685/2-20

Karlovac, 29. rujan 2020. godine

 

 

Z    A    P    I    S   N   I   K

 

s 32. sjednice Upravnog vijeća Doma zdravlja Karlovac, održane dana 29.  rujma 2020. godine

s početkom u 14.00 sati.

 

Poziv s materijalima za 32. sjednicu Upravnog vijeća Doma zdravlja Karlovac dostavljen je članovima Upravnog vijeća dana 25. rujna 2020. godine putem dostavljača (Dostavnica Broj:       12-1685/20).

 

 

Predsjednik Upravnog vijeća pozdravlja sve nazočne, konstatira kvorum te predlaže sljedeći

 

D N E V N I  R E D

 

 

  1. Usvajanje Zapisnika s 31. sjednice Upravnog vijeća Doma zdravlja Karlovac

 

  1. Usvajanje Izvješća o financijskom poslovanju Doma zdravlja Karlovac za mjesec kolovoz 2020. godine

 

  1. Donošenje III. izmjena i dopuna Financijskog plana Doma zdravlja Karlovac za 2020. godinu

 

  1. Donošenje Plana specijalizacija za 2020. godinu

 

  1. Donošenje Odluke o zahtjevu za zakup poslovnog prostora

 

  1. Različito

 

 

Predloženi Dnevni red je jednoglasno s pet glasova ZA usvojen.

 

ODLUKE:

                                                                 

Točka 1.

 

O D L U K A

 

Članak 1.

Usvaja se Zapisnik sa 31. sjednice Upravnog vijeća Doma zdravlja Karlovac održane dana 17. kolovoza 2020. godine.

 

Članak 2.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

 

                                                                        Točka 2.

 

O D L U K A

 

Članak 1.

 

Usvaja se Izvješće o financijskom poslovanju Doma zdravlja Karlovac za mjesec kolovoz 2020. godine koje se nalazi u prilogu ove Odluke i čini njezin sastavni dio.

 

Članak 2.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

 

Točka 3.

O D L U K A

 

Članak 1.

Donose se III. Izmjene i dopune Financijskog plana Doma zdravlja Karlovac za 2020. godinu, koje se nalaze u privitku ove Odluke i čine njezin sastavni dio.

 

Članak 2.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

 

Točka 4.

 

O D L U K A

 

Članak 1.

Donosi se Plan specijalizacija Doma zdravlja Karlovac za 2020. godinu kako slijedi:

– dvije specijalizacije iz obiteljske (opće) medicine.

 

Članak 2.

Plan specijalizacija iz članka 1. ove Odluke upućuje se na suglasnost Ministarstvu zdravstva Republike Hrvatske.

 

Članak 3.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

 

 

O b r a z l o ž e n j e

Dom zdravlja Karlovac ima jedanaest timova obiteljske (opće) medicine, od čega su dvije nositeljice timova dr. med. spec. obiteljske (opće) medicine. Jedna dr. med. je na specijalističkom usavršavanju iz obiteljske (opće) medicine. Dobna struktura dr. medicine zaposlenih u Domu zdravlja Karlovac u ordinacijama obiteljske (opće) medicine te lokacija pojedinih ordinacija obiteljske (opće) medicine na depriviranim područjima (Općina Krnjak, Mahično i Šišljavić) ukazuju na potrebu planiranja specijalističkog usavršavanja iz obiteljske medicine radi osiguranja kontinuiteta te poboljšanja kvalitete i dostupnosti primarne zdravstvene zaštite.

Sukladno navedenom, donosi se Odluka kao u dispozitivu.

 

 

Točka 5.

O D L U K A

Članak 1.

Branki Fudurić, dr. med., OIB 22752540806, daje se u zakup poslovni prostor na adresi Skakavac 11, 47212 Skakavac, ukupne površine površine 96,41 m2, za obavljanje zdravstvene djelatnosti obiteljske (opće) medicine u privatnoj praksi, a u kojem je do sada obavljala istu djelatnost u zakupu poslovnog prostora Doma zdravlja Karlovac.

 

Članak 2.

Temeljem ove Odluke s imenovanom iz članka 1. ove Odluke sklopiti će se Ugovor o zakupu poslovnog prostora sukladno kriterijima i odredbama Odluke o kriterijima za određivanje zakupnine za poslovni prostor u kojem se obavlja zdravstvena djelatnost (Glasnik Karlovačke županije, broj 26a/19).

 

Članak 3.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

 

 

O b r a z l o ž e n j e

 

Branka Fudurić, dr. med., OIB 22752540806, dosadašnji zakupac poslovnog prostora Doma zdravlja Karlovac u kojem je obavljala djelatnost obiteljske (opće) medicine, podnijela je 15.09.2020. godine Upravnom vijeću Doma zdravlja Karlovac temeljem članka 264. Zakona o zdravstvenoj zaštiti (NN br. 100/18 i 125/19) Zahtjev za donošenje Odluke o zakupu poslovnog prostora radi obavljanja djelatnosti u privatnoj praksi u ordinaciji. U poslovnom prostoru iz članka 1. ove Odluke, imenovana će obavljati djelatnost obiteljske (opće) medicine.

Slijedom navedenog odlučeno je kao u dispozitivu ove Odluke.

 

Točka 6.

Pod točkom 6. Različito ravnateljica je izvijestila o zaprimljenoj Ponudi za otkup stana na adresi Grge Tuškana 2a, Karlovac, zaštićenog najmoprimca Marijana Podrebarca od 23.09.2020. godine te zamolila voditeljicu Odjela za pravno kadrovske i opće poslove, Andreju Jurković, da iznese informacije vezane uz predmetnu Ponudu.

Imenovana je izvijestila Upravno vijeće o Ugovoru o najmu sa zaštićenom najamninom koji je sklopljen između Doma zdravlja Karlovac i Marijana Podrebarca 19.12.1997. godine te Aneksu Ugovora o najmu stana skopljenom 10.03.2006. godine. Također, voditeljica Odjela za pravno kadrovske i opće poslove izvijestila je Upravno vijeće o Odluci Ustavnog suda RH od 14. rujna 2020. godine kojom se u povodu zahtjeva ukidaju, a u povodu prijedloga pokreće postupak za ocjenu suglasnosti s Ustavom te se ukidaju članci 28.a, 28.b, 28.c, 28.d, 28.e, 28.f, 28.g, 28.h, 28.i, 28.j, 28.k, 28.l, 28.m i 28.n Zakona o najmu stanova (»Narodne novine« broj 91/96., 48/98., 66/98., 22/06. i 68/18.), te pokreće postupak za ocjenu suglasnosti s Ustavom te se ukida članak 6. Zakona o izmjenama i dopuni Zakona o najmu stanova (»Narodne novine« broj 68/18.).

Nakon kraće rasprave članova Upravnog vijeća o zaprimljenoj Ponudi Marijana Podrebarca za otkup stana članovi Upravnog vijeća su zaključili da ravnateljica Doma zdravlja Karlovac zatraži od imenovanog potpunu Ponudu za otkup stana, budući u zaprimljenoj Ponudi nije naznačena ponuđena cijena otkupa stana kao niti dokaz o ulaganjima u stan koje imenovani navodi.

Također, Oliver Budimir, član Upravnog vijeća iznosi da je potrebno provjeriti da li je moguće sukladno propisima umanjiti cijenu stana za iznos uloženih sredstava Marijana Podrebarca.

 

 

Po iscrpljenom dnevnom redu, rad sjednice završio je 29.09.2020. g. u 14.50 sati.

 

 

 

 

   PREDSJEDNIK

                                                                                   UPRAVNOG VIJEĆA

 

Dražen Tufeković, dr. med., spec. opće    kirurgije, subspecijalist abdominalne kirurgije

 

 

 

Skip to content