+385 47 411 277 dz-karlovac@ka.t-com.hr
Select Page

 

 

 

 

DOM ZDRAVLJA KARLOVAC

UPRAVNO VIJEĆE

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Z A P I S N I K

s 31. sjednice Upravnog vijeća

Doma zdravlja Karlovac, održane dana

  1. kolovoza 2020. godine

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Karlovac, kolovoz 2020.

===================================================================

 

 

DOM ZDRAVLJA KARLOVAC

KARLOVAC

Dr. Vladka Mačeka 48

UPRAVNO VIJEĆE

Broj: 12-1503/2-20

Karlovac, 17. kolovoz 2020. godine

 

 

Z    A    P    I    S   N   I   K

 

s 31. sjednice Upravnog vijeća Doma zdravlja Karlovac, održane dana 17. kolovoza 2020. godine

s početkom u 8,25 sati.

 

Sjednica je održana telefonski sukladno čl. 7. st. 3. Poslovnika o radu Upravnog vijeća, Broj: 12-231/18 od 31. siječnja 2018. godine, zbog hitnosti za usvajanjem Izvješća o financijskom poslovanju Doma zdravlja Karlovac, a sukladno mjerama Stožera civilne zaštite Karlovačke županije vezano uz epidemiju bolesti COVID-19.

Poziv s materijalima za 31. sjednicu Upravnog vijeća Doma zdravlja Karlovac dostavljen je članovima Upravnog vijeća dana 13. kolovoza 2020. godine putem elektroničke pošte.

 

Svi članovi Upravnog vijeća su glasovali o predloženom Dnevnom redu i točkama istog putem elektroničke pošte.

 

Predložen je sljedeći

 

D N E V N I  R E D

 

  1. Usvajanje Zapisnika s 30. sjednice Upravnog vijeća Doma zdravlja Karlovac

 

  1. Usvajanje Izvješća o financijskom poslovanju Doma zdravlja Karlovac za mjesec srpanj 2020. godine

 

  1. Utvrđivanje potrebe zapošljavanja

 

  1. Donošenje Pravilnika o izmjenama i dopunama Pravilnika o unutarnjem ustroju i sistematizaciji radnih mjesta Doma zdravlja Karlovac

 

  1. Utvrđivanje Pročišćenog teksta Pravilnika o unutarnjem ustroju i sistematizaciji radnih mjesta Doma zdravlja Karlovac

 

  1. Donošenje Odluke o suglasnosti za prijenos prava vlasništva 59,00 m2 na k.č. br. 1498/4 k.o. Karlovac II Zavodu za hitnu medicinu Karlovačke županije u svrhu provođenja projekta Regionalni edukacijsko – simulacijski centar hitne medicine u Karlovcu

 

  1. Različito

 

 

Predloženi Dnevni red je jednoglasno s pet glasova ZA usvojen.

                                                                 

 

ODLUKE:

Točka 1.

O D L U K A

 

Članak 1.

Usvaja se Zapisnik sa 30. sjednice Upravnog vijeća Doma zdravlja Karlovac održane dana 30. srpnja 2020. godine.

 

Članak 2.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

 

                                                                        Točka 2.

O D L U K A

 

Članak 1.

Usvaja se Izvješće o financijskom poslovanju Doma zdravlja Karlovac za mjesec srpanj 2020. godine koje se nalazi u prilogu ove Odluke i čini njezin sastavni dio.

 

Članak 2.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

 

Točka 3.

O D L U K A

 

Članak 1.

Utvrđuje se potreba zapošljavanja:

  1. vozača sanitetskog vozila u Odsjeku sanitetskog prijevoza Doma zdravlja Karlovac, jednog izvršitelja/ice na neodređeno vrijeme.

Članak 2.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

 

Točka 4.

O D L U K A

 

Članak 1.

Donosi se Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o unutarnjem ustroju i sistematizaciji radnih mjesta Doma zdravlja Karlovac, koji se nalazi u privitku ove Odluke i čini njezin sastavni dio.

 

Članak 2.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

 

Točka 5.

O D L U K A

 

Članak 1.

Utvrđuje se Pravilnik o unutarnjem ustroju i sistematizaciji radnih mjesta Doma zdravlja Karlovac (pročišćeni tekst), koji se nalazi u privitku ove Odluke i čini njezin sastavni dio.

 

Članak 2.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

 

Točka 6.

O D L U K A

 

Članak 1.

Domu zdravlja Karlovac, sa sjedištem na adresi Dr. V. Mačeka 48, Karlovac daje se suglasnost za prijenos prava vlasništva bez naknade nekretnine k.č. br. 1498/4 k.o. Karlovac II, površine 59 m2 u vlasništvu Doma zdravlja Karlovac, Zavodu za hitnu medicinu Karlovačke županije, sa sjedištem na adresi Dr. V. Mačeka 48, Karlovac, za potrebe provođenja projekta rekonstrukcije građevine javne i društvene namjene (zdravstvena ustanova) II. skupine – Regionalni edukacijsko-simulacijski centar hitne medicine u Karlovcu.

 

Članak 2.

Na ovu Odluku suglasnost daje Karlovačka županija, osnivač Doma zdravlja Karlovac,.

 

Članak 3.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a primjenjuje se po dobivenoj suglasnosti Karlovačke županije.

 

Točka 7.

Pod točkom 7. Različito nije bilo rasprave.

 

Po iscrpljenom dnevnom redu, rad sjednice završio je 17.08.2020. g. u 11.30 sati.

 

 

   PREDSJEDNIK

                                                                                   UPRAVNOG VIJEĆA

 

Dražen Tufeković, dr. med., spec. opće    kirurgije, subspecijalist abdominalne kirurgije

 

 

Prilog:

  1. Ispis glasovanja članova Upravnog vijeća putem elektroničke pošte
Skip to content