+385 47 411 277 dz-karlovac@ka.t-com.hr
Select Page

 

 

 

 

DOM ZDRAVLJA KARLOVAC

UPRAVNO VIJEĆE

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Z A P I S N I K

s 30. sjednice Upravnog vijeća

Doma zdravlja Karlovac, održane dana

  1. srpnja 2020. godine

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Karlovac, srpanj 2020.

===================================================================

 

DOM ZDRAVLJA KARLOVAC

KARLOVAC

Dr. Vladka Mačeka 48

UPRAVNO VIJEĆE

Broj: 12-1454/2-20

Karlovac, 30. srpanj 2020. godine

 

 

Z    A    P    I    S   N   I   K

 

s 30. sjednice Upravnog vijeća Doma zdravlja Karlovac, održane dana 30. srpnja 2020. godine

s početkom u 7,29 sati.

 

Sjednica je održana telefonski sukladno čl. 7. st. 3. Poslovnika o radu Upravnog vijeća, Broj: 12-231/18 od 31. siječnja 2018. godine, zbog hitnosti za usvajanjem Izvješća o financijskom poslovanju Doma zdravlja Karlovac, a sukladno mjerama Stožera civilne zaštite Karlovačke županije vezano uz epidemiju bolesti COVID-19.

Poziv s materijalima za 30. sjednicu Upravnog vijeća Doma zdravlja Karlovac dostavljen je članovima Upravnog vijeća dana 27. srpnja 2020. godine putem elektroničke pošte.

 

Svi članovi Upravnog vijeća su glasovali o predloženom Dnevnom redu i točkama istog putem elektroničke pošte.

 

Predložen je sljedeći

 

D N E V N I  R E D

 

  1. Usvajanje Zapisnika s 29. sjednice Upravnog vijeća Doma zdravlja Karlovac

 

  1. Usvajanje Izvješća o financijskom poslovanju Doma zdravlja Karlovac za mjesec lipanj 2020. godine

 

  1. Usvajanje Izvješća o poslovanju Doma zdravlja Karlovac za razdoblje od 1.1.2020. do 30.06.2020. godine

 

  1. Donošenje Odluke o zahtjevu za zakup poslovnog prostora

 

  1. Izvješće o ponovljenoj javnoj prodaji službenih vozila

 

  1. Različito

 

 

Predloženi Dnevni red je jednoglasno s pet glasova ZA usvojen.

 

 

 

 

 

 

 

                                                                 

ODLUKE:

 

Točka 1.

O D L U K A

 

Članak 1.

Usvaja se Zapisnik sa 29. sjednice Upravnog vijeća Doma zdravlja Karlovac održane dana 30. lipnja 2020. godine.

 

Članak 2.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

 

                                                                        Točka 2.

O D L U K A

 

Članak 1.

Usvaja se Izvješće o financijskom poslovanju Doma zdravlja Karlovac za mjesec lipanj 2020. godine koje se nalazi u prilogu ove Odluke i čini njezin sastavni dio.

 

Članak 2.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

 

Točka 3.

O D L U K A

 

Članak 1.

Usvaja se Izvješće o financijskom poslovanju Doma zdravlja Karlovac za razdoblje od 01.01.2020. do 30.06.2020. godine, koje se nalazi u prilogu ove Odluke i čini njezin sastavni dio.

 

Članak 2.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

 

Točka 4.

O D L U K A

 

Članak 1.

Renati Franović Ratković, dr. med. spec. obiteljske med., OIB 13155931742, daje se u zakup poslovni prostor na adresi Ivana Meštrovića 10, Karlovac, ukupne površine 57,08 m2, za obavljanje zdravstvene djelatnosti obiteljske (opće) medicine u privatnoj praksi, a u kojem je do sada obavljala istu djelatnost u zakupu poslovnog prostora Doma zdravlja Karlovac.

 

Članak 2.

Temeljem ove Odluke s imenovanom iz članka 1. ove Odluke sklopiti će se Ugovor o zakupu poslovnog prostora sukladno kriterijima i odredbama Odluke o kriterijima za određivanje zakupnine za poslovni prostor u kojem se obavlja zdravstvena djelatnost (Glasnik Karlovačke županije, broj 26a/19).

 

Članak 3.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

 

O b r a z l o ž e n j e

Renata Franović Ratković, dr. med. spec. obiteljske med., OIB 13155931742, dosadašnji zakupac poslovnog prostora Doma zdravlja Karlovac u kojem je obavljala djelatnost obiteljske (opće) medicine, podnijela je 08.07.2020. godine Upravnom vijeću Doma zdravlja Karlovac temeljem članka 264. Zakona o zdravstvenoj zaštiti (NN br. 100/18 i 125/19) Zahtjev za sklapanje ugovora o zakupu poslovnog prostora radi obavljanja djelatnosti u privatnoj praksi u ordinaciji. U poslovnom prostoru iz članka 1. ove Odluke, imenovana će obavljati djelatnost obiteljske (opće) medicine.

Slijedom navedenog odlučeno je kao u dispozitivu ove Odluke.

 

 

Točka 5.

Pod točkom 5. Dnevnog reda 30. sjednice Upravnog vijeća, ravnateljica je Upravnom vijeću podnijela Izvjećće  o ponovljenoj javnoj prodaji službenih vozila dostavljeno u materijalima uz Poziv za 30. sjednicu Upravnog vijeća putem elektroničke pošte, koje glasi.

Na temelju Odluke Upravnog vijeća o ponovljenoj prodaji i rashodovanju vozila od 30. lipnja 2020. godine, Broj: 12-1320/20 i Odluke ravnateljice o ponovljenoj javnoj prodaji službenih vozila, Ur. broj: 01-1349/20 od 02. srpnja 2020. g., proveden je postupak ponovljene javne prodaje sljedećih službenih vozila:

– FIAT UNO, 1.0. 5 P, vrsta vozila: osobno vozilo, godina proizvodnje 2002., broj šasije: H16033400K1018WPP, stanje kilometara: 67457, s utvrđenom početnom cijenom od 3.953,60 kn (slovima: tritisućedevetstopedesettrikuneišezdesetlipa),

– CITROEN C3, model vozila: 1.4 I, vrsta vozila: osobni automobil, godina proizvodnje: 2008., reg. oznaka: KA 517 EP, broj šasije: VF7FCKFVC29157306, stanje kilometara: 102583, s utvrđenom početnom cijenom od 14.980,00 kn(slovima:četrnaesttisućadevetstoosamdesetkuna).

 

Povjerenstvo za provedbu postupka ponovljene javne prodaje službenih vozila na sjednici održanoj 16.07.2020. godine predložilo je ravnateljici Doma zdravlja Karlovac donošenje odluke o prihvatu  najpovoljnije ponude u iznosu od 4.100,00 kn za službeno vozilo marke FIAT UNO, 1.0. 5 P, vrsta vozila: osobno vozilo, godina proizvodnje 2002., broj šasije: H16033400K1018WPP, stanje kilometara: 67457,  zaprimljene od Danka Čohana, Gradišćanka 8, 47000 Karlovac, OIB 68381226963, i sklapanje kupoprodajnog ugovora s ponuditeljem. Slijedom navedenog, ravnateljica Doma zdravlja je 22.07.2020. godine donijela Odluku o prodaji navedenog službenog vozila pod cijeni od 4.100,00 kn (četiritisućestokuna) Danku Čohanu, Gradišćanka 8, 47000 Karlovac, OIB 68381226963, s kojim će biti sklopljen kupoprodajni ugovor.

 

Povjerenstvo za provedbu postupka ponovljene javne prodaje službenih vozila na sjednici održanoj 16.07.2020. godine predložilo je ravnateljici Doma zdravlja Karlovac donošenje odluke o prihvatu  jedine potpune ponude Antonia Benata, Đelekovečka 7, 10040 Zagreb, OIB 02704244477, po cijeni nižoj od početne cijene – 11.001,00 kn, ali koja je povoljnija od cijene koja bi bila utvrđena početnom cijenom umanjenom za 30% i iznosila bi 10.486,00 kn u sljedećoj ponovljenoj prodaji službenog vozila.

Slijedom navedenog, ravnateljica Doma zdravlja je 22.07.2020. godine donijela Odluku o prodaji navedenog službenog vozila pod cijeni od 11.001,00 kn (jedanaesttisućaijednakuna) Antoniu Benatu, Đelekovečka 7, 10040 Zagreb, OIB 02704244477, s kojim je 24.07.2020. g. sklopljen Ugovor o kupoprodaji motornog vozila, Broj Ugovora u registru prodavatelja: 110/20.

 

Točka 6.

Pod točkom 6. Različito nije bilo rasprave.

 

 

Po iscrpljenom dnevnom redu, rad sjednice završio je 30.07.2020. g. u 11.05 sati.

 

 

 

 

   PREDSJEDNIK

                                                                                   UPRAVNOG VIJEĆA

 

Dražen Tufeković, dr. med., spec. opće    kirurgije, subspecijalist abdominalne kirurgije

 

 

Prilog:

  1. Ispis glasovanja članova Upravnog vijeća putem elektroničke pošte
Skip to content