+385 47 411 277 dz-karlovac@ka.t-com.hr
Select Page

 

 

 

 

DOM ZDRAVLJA KARLOVAC

UPRAVNO VIJEĆE

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Z A P I S N I K

s 29. sjednice Upravnog vijeća

Doma zdravlja Karlovac, održane dana

 1. lipnja 2020. godine

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Karlovac, lipanj 2020.

===================================================================

 

DOM ZDRAVLJA KARLOVAC

KARLOVAC

Dr. Vladka Mačeka 48

UPRAVNO VIJEĆE

Broj: 12-1283/2-20

Karlovac, 30. lipanj 2020. godine

 

 

Z    A    P    I    S   N   I   K

 

s 29. sjednice Upravnog vijeća Doma zdravlja Karlovac, održane dana 30. lipnja 2020. godine s početkom u 14.00 sati u sali za sastanke Doma zdravlja Karlovac, Dr. Vladka Mačeka 48, Karlovac.

 

Poziv s materijalima za 29. sjednicu Upravnog vijeća Doma zdravlja Karlovac dostavljen je članovima Upravnog vijeća putem dostavljača dana 26. lipnja 2020. godine (Dostavnica Broj:       12-1283/20)

 

 

Predsjednik Upravnog vijeća pozdravlja sve nazočne, konstatira kvorum te predlaže sljedeći

 

D N E V N I  R E D

 

 

 1. Usvajanje Zapisnika s 28. sjednice Upravnog vijeća Doma zdravlja Karlovac

 

 1. Usvajanje Izvješća o financijskom poslovanju Doma zdravlja Karlovac za mjesec svibanj 2020. godine

 

 1. Donošenje Odluke o ponovljenoj prodaji i rashodovanju službenih vozila

 

 1. Utvrđivanje potrebe zapošljavanja

 

 1. Različito

 

Predloženi Dnevni red je jednoglasno s pet glasova ZA usvojen.

                                                                 

 

ODLUKE:

 

Točka 1.

O D L U K A

 

Članak 1.

Usvaja se Zapisnik sa 28. sjednice Upravnog vijeća Doma zdravlja Karlovac održane dana 28. svibnja 2020. godine.

 

Članak 2.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

 

 

                                                                        Točka 2.

O D L U K A

 

Članak 1.

Usvaja se Izvješće o financijskom poslovanju Doma zdravlja Karlovac za mjesec svibanj 2020. godine koje se nalazi u prilogu ove Odluke i čini njezin sastavni dio.

 

Članak 2.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja

 

 

Točka 3.

O D L U K A

O PONOVLJENOJ PRODAJI I RASHODOVANJU VOZILA

 

Članak 1.

Donosi se Odluka o ponovljenoj javnoj prodaji i rashodovanju sljedećih vozila, vlasništvo Doma zdravlja Karlovac:

 1. FIAT UNO, 1.0. 5 P, vrsta vozila: osobno vozilo, godina proizvodnje 2002., reg. oznake KA 853 CN, broj šasije: H16033400K1018WPP, stanje kilometara: 67457, s utvrđenom početnom cijenom od 3.953,60 kn (slovima: tritisućedevetstopedesettrikuneišezdesetlipa) umanjenom za 30% od početne cijene utvrđene Odlukom Upravnog vijećao prodaji i rashodovanju vozila, Broj: 12-1075/20, od 28. svibnja 2020. godine, koja je iznosila 5.648,00 kn (slovima: pettisućašestočetrdesetosamkuna) sukladno procjeni CENTRA ZA VOZILA HRVATSKE d.d., od 6.3.2020. godine,  jer u provedenom postupku javne prodaje nije zaprimljena niti jedna ponuda;
 2. CITROEN C3, model vozila: 1.4 I, vrsta vozila: osobni automobil, godina proizvodnje: 2008., reg. oznaka: KA 517 EP, broj šasije: VF7FCKFVC29157306, stanje kilometara: 102583, s utvrđenom početnom cijenom od 14.980,00 kn (slovima:četrnaesttisućadevetstoosamdesetkuna), umanjenom za 30% od početne cijene utvrđene Odlukom Upravnog vijeća o prodaji i rashodovanju vozila, Broj: 12-1075/20 od 28. svibnja 2020. godine, koja je iznosila 21.400,00 kn (slovima: dvadesetjednatisućačetristo kuna) sukladno procjeni CENTRA ZA VOZILA HRVATSKE d.d., od 9.3.2020. godine, jer u provedenom postupku javne prodaje nije zaprimljena niti jedna ponuda.

 

Članak 2.

Obvezuje se ravnateljica Doma zdravlja Karlovac da Odluku o ponovljenoj prodaji službenog vozila objavi na Oglasnoj ploči i internetskoj stranici Doma zdravlja Karlovac.

 

Članak 3.

Ovlašćuje se ravnateljica Doma zdravlja Karlovac, Tatjana Šterk-Tudić, dipl. oec., da donese Odluku o imenovanju članova Povjerenstva za provedbu postupka ponovljene prodaje vozila iz članka 1. ove Odluke te da provede sve potrebne postupke za provedbu ove Odluke u skladu s propisima Republike Hrvatske.

 

Članak 4.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

 

 

Točka 4.

O D L U K A

 

Članak 1.

 

Utvrđuje se potreba zapošljavanja:

 1. Doktora medicine specijalista opće/obiteljske medicine ili doktora medicine, za rad u ordinaciji opće/obiteljske medicine, jednog izvršitelja/ice na neodređeno vrijeme.

 

 

Članak 2.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

 

O b r a z l o ž e n j e

Denis Senzen, dr. med., nositelj tima u ordinaciji opće/obiteljske medicine na adresi Gaje Petrovića 2, Karlovac, zbog odlaska na rad u drugu zdravstvenu ustanovu, podnio je 24. lipnja 2020. godine Domu zdravlja Karlovac Zahtjev za sporazumni raskid ugovora o radu, temeljem kojeg će s imenovanim biti sklopljen Sporazum o prestanku Ugovora o radu.

Stoga je nužno primiti u radni odnos doktora medicine specijalista opće/obiteljske medicine ili doktora medicine, za rad u ordinaciji opće/obiteljske medicine na adresi Gaje Petrovića 2, Karlovac, nakon prestanka rada Denisa Senzena, dr. med..

Sukladno navedenom, donosi se Odluka kao u dispozitivu.

 

 

O D L U K A

 

Članak 1.

Utvrđuje se potreba zapošljavanja:

 1. Medicinske sestre/tehničara ili dentalnog asistenta/asistentice, za rad u ordinaciji dentalne medicine, jednog izvršitelja/ice na neodređeno vrijeme.

 

Članak 2.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

 

O b r a z l o ž e n j e

Renata Kružičević, med. sestra, OIB 66581430263, zaposlena u Domu zdravlja Karlovac na neodređeno vrijeme, u ordinaciji dentalne medicine u timu s Anitom Bažant Brkljačić, dr. med. dent., na adresi I. Kršnjavog 1, Karlovac, raspoređena je na radno mjesto medicinske sestre u specijalističkoj ortodontskoj ordinaciji na adresi Dr. V. Mačeka 48, Karlovac, od 23. ožujka 2020. godine.

Stoga je nužno primiti u radni odnos medicinsku sestru/tehničara ili dentalnog asistenta/asistenticu, za rad u ordinaciji dentalne medicine u timu  s Anitom Bažant Brkljačić, dr. med. dent., na adresi I. Kršnjavog 1, Karlovac.

Sukladno navedenom, donosi se Odluka kao u dispozitivu.

 

O D L U K A

 

Članak 1.

Utvrđuje se potreba zapošljavanja:

 1. vozača sanitetskog vozila u Odsjeku sanitetskog prijevoza Doma zdravlja Karlovac, dva izvršitelja/ice na određeno vrijeme, radi zamjene privremeno odsutnih radnika zbog bolovanja i godišnjih odmora.

 

Članak 2.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

 

O b r a z l o ž e n j e

Zbog velikog broja redovnih i hitnih sanitetskih prijevoza te osiguravanja dostupnosti istih u dvije smjene tijekom 24 sata, u neradne dane i noću, a radi odsutnosti radnika zbog dugotrajnog bolovanja i korištenja godišnjih odmora, potrebno je zapošljavanje dva vozača sanitetskog vozila u Odsjeku sanitetskog prijevoza na određeno vrijeme.

Sukladno navedenom, donosi se Odluka kao u dispozitivu.

 

O D L U K A

 

Članak 1.

Utvrđuje se potreba zapošljavanja:

 1. Medicinske sestre/tehničara ili dentalnog asistenta/asistentice, za rad u ordinaciji dentalne medicine, jednog izvršitelja/ice na neodređeno vrijeme.

 

Članak 2.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

 

O b r a z l o ž e n j e

Sandra Ćurjak, med. sestra, OIB 83167104484, zaposlena u Domu zdravlja Karlovac na neodređeno vrijeme, raspoređena je na radno mjesto medicinske sestre u ordinaciju dentalne medicine, nositeljice tima Ive Lauš Rudman, dr. med. dent., (šifra ordinacije: 900026707) na adresi Gaje Petrovića 2, Karlovac, od 14. svibnja 2020. godine.

Stoga je nužno primiti u radni odnos medicinsku sestru/tehničara ili dentalnog asistenta/asistenticu, za rad u ordinaciji dentalne medicine u timu  s Božidarom Mušurom, dr. med. dent., na adresi I. Kršnjavog 1, Karlovac.

Sukladno navedenom, donosi se Odluka kao u dispozitivu.

 

 

Točka 5.

Pod točkom Različito nije bilo rasprave.

 

 

Po iscrpljenom dnevnom redu, rad sjednice završio je 30.6.2020. g. u 14.40 sati.

 

 

 

   PREDSJEDNIK

                                                                                   UPRAVNOG VIJEĆA

 

Dražen Tufeković, dr. med., spec. opće    kirurgije, subspecijalist abdominalne kirurgije

 

Skip to content