+385 47 411 277 dz-karlovac@ka.t-com.hr
Select Page

Dom zdravlja Karlovac, dr. Vladka Mačeka 48, Karlovac, temeljem članka 26. Statuta Doma zdravlja Karlovac objavljuje

OGLAS

-za prijam u radni odnos na određeno vrijeme vozača sanitetskog vozila,  jedan izvršitelj na vrijeme do 8 mjeseci.

UVJETI: SSS/KV/IV/III – završena škola prometnog smjera za vozača motornih/cestovnih vozila.

Radni odnos zasniva se na određeno vrijeme od osam mjeseci, zamjena za vrijeme godišnjih odmora. Probni rad jedan mjesec. Rad na području Karlovca, Karlovačke županije i šire (prijevozi pacijenata).

Rok za podnošenje ponuda je 3.7.2015. do 10.7.2015. Ponude se podnose u pisanom obliku na adresu: Dom zdravlja Karlovac, Karlovac, dr.V.Mačeka 48, uz naznaku “Ponuda na oglas”.

Uz prijavu kandidati su dužni priložiti: životopis, dokaz o stručnoj spremi (preslik svjedodžbe), dokaz o hrvatskom državljanstvu (preslik domovnice ).

Na temelju čl. 13. Zakona o ravnopravnosti spolova, na oglas se mogu javiti osobe oba spola.

Kandidati koji ostvaruju pravo prednosti pri zapošljavanju, dužni su u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo i imaju prednost u odnosu na sve ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima. Uz prijavu na natječaj dužni su priložiti rješenje odnosno potvrdu iz koje je vidljivo navedeno pravo te dokaz o nezaposlenosti.

Nepotpune ponude i ponude prispjele nakon isteka roka za podnošenje ponuda  neće se razmatrati.

O rezultatu odabira kandidati će biti obaviješteni u roku od 30 dana od dana  isteka roka za podnošenje ponuda.

Skip to content