+385 47 411 277 dz-karlovac@ka.t-com.hr
Select Page

Na temelju članka 26. Statuta Doma zdravlja Karlovac, ravnateljica Doma zdravlja Karlovac raspisuje

N A T J E Č A J

1. Za prijam u radni odnos višeg stručnog referenta u računovodstvu – financijsko upravljanje i kontrole, jednog izvršitelja na neodređeno vrijeme.

2. Uvjeti: VŠS – završen preddiplomski sveučilišni studij – sveučilišni prvostupnik ekonomije i dvije godine radnog iskustva u struci.

3. Uz prijavu na oglas kandidati su dužni priložiti:

  • životopis
  • preslik diplome
  • dokaz o hrvatskom državljanstvu (domovnica ili osobna iskaznica)
  • dokaz o traženom radnom iskustvu u struci od najmanje 2 godine (potvrde dosadašnjih poslodavaca o vrsti poslova i trajanju radnog odnosa ili preslike ugovora o radu ili ugovora o stručnom osposobljavanju iz kojih mora biti vidljivo ostvareno radno iskustvo u struci)
  • elektronički zapis o podacima evidentiranim u matičnoj evidenciji Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje ne stariji od 3 mjeseca od dana objave ovog natječaja,
  • uvjerenje nadležnog suda da se protiv podnositelja prijave ne vodi kazneni postpak, ne starije od 3 mjeseca od dana objave ovog natječaja.

Sva tražena dokumentacija dostavlja se u neovjerenoj preslici, uz obvezu predočenja izvornika dokumenata na zahtjev.
Obvezni probni rad traje dva mjeseca.
U prijavi se obavezno navode podaci podnositelja prijave (osobno ime i prezime, datum i mjesto rođenja, adresa stanovanja, broj telefona/mobitela, po mogućnosti adresa elektroničke pošte).

4. Zamolba u kojoj neće biti navedeni svi traženi podaci i dokumentacija navedena u ovom natječaju smatrat će se neurednom prijavom. Kandidat koji ne podnese pravodobnu i urednu prijavu ili ne ispunjava formalne uvjete iz natječaja neće se smatrati kandidatom u postupku prijama, o čemu će mu biti dostavljena pisana obavijest.
Na natječaj se mogu javiti osobe oba spola.

5. Rok za podnošenje prijava je od 24. studeni 2016. do 1. prosinac 2016. Prijave se podnose neposredno ili poštom na adesu: Dom zdravlja Karlovac, 47 000 Karlovac, dr. Vladka Mačeka 48, s naznakom «prijava na natječaj ».

6. Kandidat koji ostvaruje pravo prednosti pri zapošljavanju, dužan je u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo i ima prednost u odnosu na sve ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima. Uz prijavu na natječaj kandidat koji se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju, dužan je, osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, priložiti i rješenje odnosno potvrdu iz koje je vidljivo navedeno pravo te ostale dokaze utvrđene propisom temeljem kojeg kandidat ostvaruje pravo prednosti pri zapošljavanju.

7. Dom zdravlja Karlovac zadržava pravo moguće provjere stručnih i radnih sposobnosti kandidata koji ispunjavaju formalne uvjete iz natječaja, kao i poništenja natječaja.

U slučaju provjere stručnih i radnih sposobnosti kandidata, poziv kandidatima za provjeru stručnih i radnih sposobnosti, kao i sve obavijesti o tijeku natječaja i rezultati natječaja bit će objavljeni na web stranici Doma zdravlja Karlovac www.domzdravlja-karlovac.hr te kandidati neće biti pojedinačno pisano obavještavani. Vrijeme održavanja provjere stručnih i radnih sposobnosti bit će objavljeno na web stranici najmanje 3 dana prije provjere.

Kandidat koji ne pristupi provjeri stručnih i radnih sposobnosti temeljem poziva objavljenog na web stranici, smatra se da je povukao prijavu i više se ne smatra kandidatom prijavljenim na natječaj.
8. Rezultati natječaja objavit će se na web stranici Doma zdravlja Karlovac www.domzdravlja-karlovac.hr u roku od 30 dana od završetka natječaja. Dom zdravlja Karlovac

Skip to content