+385 47 411 277 dz-karlovac@ka.t-com.hr
Select Page

Dom zdravlja Karlovac, dr. Vladka Mačeka 48, Karlovac, temeljem članka 26. Statuta Doma zdravlja Karlovac objavljuje

NATJEČAJ

-za prijam u radni odnos na određeno vrijeme stručnjaka zaštite na radu, zaštite od požara i ionizirajućeg zračenja,  jedan izvršitelj na vrijeme od 6 mjeseci.

UVJETI: Prvostupnik sigurnosti i zaštite, položen opći i posebni dio stručnog ispita za stručnjaka zaštite na radu i položen stručni ispit iz područja zaštite od požara.

Rad na području Karlovca i terenskih ordinacija.

Probni rad jedan mjesec.

Rok za podnošenje ponuda je 21.3.2016. do 29. 3.2016. Ponude se podnose u pisanom obliku na adresu: Dom zdravlja Karlovac, Karlovac, dr. Vladka Mačeka 48, uz naznaku “Ponuda na oglas”.

Uz prijavu kandidati su dužni priložiti: životopis, dokaz o stručnoj spremi (preslik diplome), potvrdu o položenom općem i posebnom dijelu stručnog ispita za stručnjaka zaštite na radu i potvrdu o položenom stručnom ispitu iz područja zaštite od požara,  dokaz o hrvatskom državljanstvu (preslik domovnice) i potvrda – elektroniski ispis podataka evidentiranih pri Hrvatskom zavodu za mirovinsko osiguranje.

Na temelju čl. 13. Zakona o ravnopravnosti spolova, na oglas se mogu javiti osobe oba spola. Kandidati koji ostvaruju pravo prednosti pri zapošljavanju, dužni su u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo i imaju prednost u odnosu na sve ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima. Uz prijavu na natječaj dužni su priložiti rješenje odnosno potvrdu iz koje je vidljivo navedeno pravo te dokaz o nezaposlenosti

Skip to content