+385 47 411 277 dz-karlovac@ka.t-com.hr
Select Page

Na temelju članka 26. Satuta Doma zdravlja Karlovac i odredbi Pravilnika o mjerilima za prijam specijalizanata (“Narodne novine” br. 83/15), ravnateljica Doma zdravlja Karlovac raspisuje

NATJEČAJ

za izbor specijalizanata (m/ž) iz obiteljske medicine

Opći uvjeti koje pristupnik za odobravanje specijalizacije iz obiteljske medicine mora ispunjavati:

 • zdravstveni radnik sa završenim integriranim preddiplomiskim i diplomskim studijem zdravstvenog usmjerenja- doktor medicine,
 • odobrenje za samostalan rad
 • manje od 45 godina starosti.

Pristupnici su obvezni zamolbi priložiti preslike sljedećih dokumenata:

 1. Diplomu Medicinskog fakulteta
 2. Uvjerenje o položenom stručnom ispitu
 3. Odobrenje za samostalan rad
 4. Domovnicu
 5. Životopis

 

U svrhu utvrđivanja redoslijeda pristupnika za prijam u radni odnos i odobravanje specijalizacije,  pristupnik je dužan priložiti preslike sljedećih dokumenata:

 1. Potvrdu fakulteta o dužini trajanja studija i eventualnim razlozima produžetka  studija sukladno

članku 3. red. br. 1. Pravilnika o mjerilima za prijam specijalizanata (NN 83/15)

 1. Potvrdu fakulteta o općem prosjeku ocjena tijekom studija (na dvije decimale)
 2. Prijepis položenih ispita na studiju
 3. Potvrdu o nagradama za vrijeme studija (rektora ili dekana )
 4. Potvrdu o statusu poslijediplomskog doktorskog studija – suklado čl. 3. red. br. 4.

Pravilnika o mjerilima za prijam specijalizanata (NN 83/2015),

 1. Dokaz o stručnoj i znanstvenoj aktivnosti (radovi u indeksiranim časopisima CC, SCI, SSCI (ako je

pristupnik prvi autor ili koautor), radovi objavljeni “in extenso” (ako je pristupnik prvi autor ili koautor), ostali radovi i sažeci (ako je pristupnik prvi autor ili  koautor)

 1. Popis objavljenih radova i kopije radova,
 2. Preslik ugovora o radu ako je pristupnik radio u primarnoj zdravstvenoj zaštiti (rad u primarnoj

zdravstvenoj zaštiti, rad u primarnoj zdravstvenoj zaštiti na otocima i/ili na području RH čiji je indeks razvijenosti ispod 100%, rad doktora medicine bez specijalizacije u bolničkoj zdravstvenoj ustanovi),

09. Potvrdu Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje – elektronički zapis o radnom stažu

10. Potvrdu o sudjelovanju u Domovinskom ratu (ako je pristupnik sudionik Domovinskog rata)

Bodovanje i razgovor obavlja se samo za one pristupnike koji su podnijeli potpunu dokumentaciju.

Nepotpune i nepravodobne zamolbe neće se razmatrati, niti će podnositelji nepotpunih prijava biti pozvani na dopunu dokumentacije.

Odabir kandidata izvršit će se sukladno kriterijima utvrđenom Pravilnikom o mjerilima za prijam specijalizanata (“Narodne novine” br. 83/15). Odluka o odabiru specijalizanata bit će javno objavljena na oglasnoj ploči odnosno web stranici Doma zdravlja Karlovac najkasnije u roku od 20 dana od dana obavljenog razgovora sa pristupnicima natječaja. Pristupnik zasniva radni odnos na neodređeno vrijeme u Domu zdravlja Karlovac.

Natječaj ostaje otvoren 12.08. – 20.08.2015.

Sukladno članku 13. Zakona o ravnopravnosti spolova, na natječaj se mogu javiti osobe oba spola.

Zamolbe sa potrebnom dokumentacijom dostaviti na adresu: Dom zdravlja Karlovac, Dr.Vladka Mačeka 48, 47 000 Karlovac, sa naznakom “natječaj za specijalizaciju”.

Skip to content