+385 47 411 277 dz-karlovac@ka.t-com.hr
Select Page
 

Red.br.

 

 

 

 

Br. iz reg.

ugovora

 

Predmet ugovora Ev. broj nabave i broj objave Vrsta provedenog postupka javne nabave, uključujući i postupak sklapanja ugovora o javnim uslugama iz Dodatka II B. Iznos sklopljenog ugovora ili

okvirnog sporazuma, uključujući i

ugovor o javnoj nabavi na

temelju OS

SA PDV

Datum sklapanja i rok na koji je sklopljen ugovor o javnoj nabavi ili okvirni sporazum, uključujući i ugovor o javnoj nabavi na temelju okvirnog sporazuma Naziv ponuditelja s

kojim je sklopljen ugovor/okvirni sporazum te naziv

podizvoditelja, ako

postoje

 

 

Konačni datum isporuke robe, pružanja usluge ili izvođenja radova Konačni iznos koji je naručitelj isplatio na temelju ugovora o javnoj nabavi te obrazloženje ukoliko je taj iznos veći  od ugovorenog
Datum sklapanja Rok na koji je sklopljen ugovor
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11.
 

1.

 

 

60/2012

Rafinirani naftni

proizvodi, Grupa 1-

Motorni benzin

Ev.br. 08/12

Br.objave

2013./S 002-0084303

otvoreni 370.064,00 19.12.2012. do 31.12.2013. Ina – industrija nafte d.d. Zagreb 31.12.2013. 379.662,70

 

Obrazloženje: ostvaren je veći broj prijeđenih kilometara od planiranog.

2.  

13/2013

 

Rafinirani naftni

proizvodi, Grupa 2-

Loživo ulje

Ev.br. 08/12

Br.objave

2013./S 002-0084303

otvoreni 383.600,00 23.01.2013. do 31.12.2013 Ina – industrija nafte d.d. Zagreb 31.12.2013. 215.551,47
3. 28-32/13

 

Toplinska energija

 

Ev.br. 01/13

Br.objave

2013/S 015-0005864

Pregovarački postupak j.n. bez prethodne objave 164.750,21 18.02.2013. do 31.12.2013 Gradska toplana d.o.o. 31.12.2013. 162.470,94
4.  

46/13

 

 

Izvođenje radova

III završne etape

građenja

ambulante Rečica

Ev.br. 02/13

Br.objave 2013/S 002-0008882

otvoreni 338.010,60 07.03.2013. 45 kalendarskih dana od dana početka radova Univerzal d.o.o. Karlovac  

 

06.05.2013.

 

 

336.057,22

5.  

12/13

 

Usluge popravaka i

održavanja

službenih vozila

Ev.br. 09/2013.

Br.objave 2013./S 002-0087200

otvoreni 238.397,04 24.01.2013. do 31.12.2013. Auto Janković, automehaničarski obrt, Karlovac  

31.12.2013.

 

156.358,20

6. 101/13

 

Ugovor o

kupoprodaji vozila

Ev.br. 03/2013.

Br.objave 2013/S 002-0042132.

otvoreni 204.998,00 24.06.2013. 60 dana od dana zaključenja Zajednički ponuditelji MINI MAJOR d.o.o. CIB COMMERCE d.o.o. i Proauto d.o.o.  

 

21.10.2013.

 

 

204.998,00

Skip to content