+385 47 411 277 dz-karlovac@ka.t-com.hr
Select Page

Dom zdravlja Karlovac, dr. Vladka Mačeka 48, Karlovac, temeljem članka 26. Statuta Doma zdravlja Karlovac, objavljuje

OGLAS

Za prijem na stručno usavršavanje za rad, na vrijeme od jedne godine prvostupnice/prvostupnika sestrinstva, dva izvršitelja.

UVJET: Prvostupnik/prvostupnica sestrinstva.

Rok za podnošenje ponuda je od 26.09.2015.do 5.10.2015.

Ponude se podnose u pisanom obliku na adresu: Dom zdravlja Karlovac, Karlovac, dr.V.Mačeka 48, uz naznaku “Ponuda na oglas”.

Uz prijavu kandidati su dužni priložiti: životopis, dokaz o stručnoj spremi (preslik diplome odnosno svjedodžbe), dokaz o hrvatskom državljanstvu (preslik domovnice ),  i ispis – potvrdu o podacima evidentiranim u Hrvatskom zavodu za mirovinsko osiguranje.

Na temelju čl. 13. Zakona o ravnopravnosti spolova, na oglas se mogu javiti osobe oba spola. Uz prijavu, kandidati su dužni priložiti životopis, preslike diplome i domovnice.

Na ovaj oglas mogu se prijaviti nezaposlene osobe koje prema Zakona o poticanju zapošljavanja, osim ispunjavanja uvjeta tražene stručne spreme pripadaju i ciljanoj skupini  i ispunjavaju uvjete za primjenu mjere aktivne politike zapošljavanja “Stručno osposobljavanje za rad bez zasnivanja radnog odnosa” putem Hrvatskog zavoda za zapošljavanje.

Kandidati koji ostvaruju pravo prednosti pri zapošljavanju, dužni su u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo i imaju prednost u odnosu na sve ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima. Uz prijavu na natječaj dužni su priložiti rješenje odnosno potvrdu iz koje je vidljivo navedeno pravo te dokaz o nezaposlenosti.

Nepotpune ponude i ponude prispjele nakon isteka roka za podnošenje ponuda  neće se razmatrati.

O rezultatu odabira kandidati će biti obaviješteni u roku od 30 dana od dana  isteka roka za podnošenje ponuda.

Skip to content