+385 47 411 277 dz-karlovac@ka.t-com.hr
Select Page

Dom zdravlja Karlovac, dr. Vladka Mačeka 48, Karlovac, temeljem članka 26. Statuta Doma zdravlja Karlovac objavljuje

  N A T J E Č A J

– za prijam na stručno osposobljavanje za rad stručne prvostupnice/ka sestrinstva, jednog izvršitelja.

 

Uvjeti: Stručna prvostupnica/k sestrinstva.

Rok za podnošenje ponuda je od 26.4.2016.do 3.5.2016.

Ponude se podnose u pisanom obliku na adresu: Dom zdravlja Karlovac, dr. V.Mačeka 48, uz naznaku “Ponuda na oglas“. Na temelju čl. 13. Zakona o ravnopravnosti spolova, na oglas se mogu javiti osobe oba spola.

Uz prijavu, kandidati su dužni priložiti životopis, preslik diplome, domovnice i elektronski ispis – potvrdnicu o evidentiranom radnom stažu Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje.

Na ovaj oglas mogu se prijaviti nezaposlene osobe koje prema Zakona o poticanju zapošljavanja, osim ispunjavanja uvjeta tražene stručne spreme pripadaju i ciljanoj skupini  i ispunjavaju uvjete za primjenu mjere aktivne politike zapošljavanja “Stručno osposobljavanje za rad bez zasnivanja radnog odnosa” putem Hrvatskog zavoda za zapošljavanje.

Nepotpune ponude i ponude prispjele nakon isteka roka za podnošenje ponuda  neće se razmatrati. O rezultatu odabira kandidati će biti obaviješteni u roku od 30 dana od dana  isteka roka za podnošenje ponuda.

Skip to content