+385 47 411 277 dz-karlovac@ka.t-com.hr
Select Page

I) Ugovori o javnoj nabavi

Redni broj

Evidencijski broj nabave

Vrsta provedenog postupka

Datum sklapanja ugovora

Iznos sklopljenog ugovora

Razdoblje na koje je sklopljen ugovor

Naziv ponuditelja s kojima je sklopljen ugovor

Datum konačnog izvršenja ugovora

Konačni ukupni iznos plaćen temeljem ugovora (bez PDV)

1. 01/2011-VV-Grupa 1

Motorni benzin

otvoreni 07.03.2011. 398.085,40 do 31.12.2011. INA-INDUSTRIJA NAFTE d.d. 31.12.2011. 414.971,00
2. 01/2011-VV-Grupa 2

Loživo ulje

otvoreni 21.2.2011. 308.014,50 do 31.12.2011. PETROL HRVATSKA d.o.o. 31.12.2011. 307.786,00
3. 02/2011-VV izvođenje radova na gradnji ambulante Rečica, I etapa otvoreni 27.06.2011 641.556,70 120 kalendarskih dana Obrtnička zadruga Karlovac u tijeku
4. 03/2011-MV dodatni radovi ambulanta Rečica Pregovarački postupak j.n. bez preth.objave 15.studeni 2011.

 

 

99.688,30 15 kalendarskih dana od dana uvođenja u posao.

 

 

Obrtnička zadruga Karlovac u tijeku

 

 

 

II) Okvirni sporazumi i ugovori o javnoj nabavi sklopljeni temeljem okvirnog sporazuma

Redni broj

Evidencijski broj nabave

Vrsta provedenog postupka

Datum sklapanja OS-a/ ugovora

Iznos sklopljenog OS-a/ ugovora

Razdoblje na koje je sklopljen OS/ ugovor

Naziv ponuditelja s kojim/a je sklopljen OS/ ugovor

Datum konačnog izvršenja OS-a/ ugovora

Konačni ukupni iznos plaćen temeljem OS-a/ ugovora

Okvirni sporazum (OS) 1.
Ugovori sklopljeni temeljem OS-a 1.1.
1.2.
1.3.
1.4.
Okvirni sporazum (OS) 2.
Ugovori sklopljeni temeljem OS-a 2.1.
2.2.
2.3.
2.4.
Skip to content