+385 47 411 277 dz-karlovac@ka.t-com.hr
Select Page

DOM ZDRAVLJA KARLOVAC
UPRAVNO VIJEĆE
Karlovac, 19. prosinac 2013.
P O Z I V
kojim se pozivate na 1. konstituirajuću sjednicu Upravnog vijeća Doma zdravlja Karlovac, koja će se
održati
dana 23.prosinac 2013. (PONEDJELJAK) s početkom u 11,00 sati
u prostorijama Doma zdravlja Karlovac, ulica dr.Vladka Mačeka 48, Karlovac, I kat, sala za
sastanke. Za sjednicu se predlaže slijedeći :
D N E V N I R E D
1. Donošenje Poslovnika o radu Upravnog vijeća Doma zdravlja Karlovac
2. Upoznavanje Upravog vijeća sa osnovnim odredbama Statuta i Zakona o zdravstvenoj
zaštiti koje reguliraju rad Upravnog vijeća.
3. Donošenje Potpunog teksta Statuta Doma zdravlja Karlovac
4. Izvješće o poslovanju Doma zdravlja Karlovac za studeni 2013.
5. Donošenje Rebalansa Financijskog plana Doma zdravlja Karlovac za 2013.
6. Donošenje Rebalansa Plana nabave za 2013.
7. Donošenje Financijskog plana Doma zdravlja Karlovac za 2014.
8. Donošenje Plana nabave za 2014.
9. Donošenje Plana i programa razvoja Doma zdravlja Karlovac za 2014.
10. Donošenje Odluke o ovlaštenju ravnateljice Doma zdravlja na zaključenje Ugovora o
pružanju zdravstvene zaštite sa Hrvatskim zavodom za zdravstveno osiguranje.
11. Donošenje Odluke o o provedbi postupaka nabave roba i usluga do 200.000,00 kuna
odnosno nabave radova do 500.000,00 kuna.
12. Odluka o davanju u zakup specijalističkih ortodontskih ordinacija i zubotehničkog
laboratorija Doma zdravlja, počev od 1.siječnja 2014.
13. Raznoliko.
Predsjednik Upravnog vijeća
Ervin Jančić, dr. med. spec.

Skip to content