+385 47 411 277 dz-karlovac@ka.t-com.hr
Select Page

DOM ZDRAVLJA KARLOVAC

KARLOVAC

Dr. Vladka Mačeka 48

POVJERENSTVO ZA PROVEDBU NATJEČAJA

Broj: 01-1435/19

Karlovac, 22.08.2019.

Na temelju Odluke o imenovanju Povjerenstva za provedbu natječaja Doma zdravlja Karlovac, Ur. broj: 01-13272-19 od 06.08.2019, Povjerenstvo za provedbu natječaja dana 22.08.2019. godine objavljuje

P O Z I V

za prethodnu provjeru znanja i radnih sposobnosti

I.

Temeljem objavljenog Natječaja Doma zdravlja karlovac, Ur. broj: 01-1327/19 od06.VIII.2019. godine (u daljnjem tekstu: Natječaj), za prijam u radni odnos stručnogreferenta 1 u Odjelu za pravno kadrovske i opće poslove, jedan izvršitelj/ica na neodređeno vrijeme, pozivaju se kandidati koji ispunjavaju formalne uvjeteNatječaja da pristupe prethodnoj provjeri znanja i radnih sposobnosti koja će se održati

u srijedu, 28. kolovoza 2019. godine

s početkom u 9.00 sati u prostoriji Zavoda za javno zdravstvo Karlovačkežupanije, Dr. Vladka Mačeka 48, Karlovac, predavaonica (I kat desno).

 

II.

Kandidati koji ispunjavaju formalne uvjete Natječaja i imaju pravo pristupiti prethodnoj provjeri znanja i radnih sposobnosti su:

1. IVANA BROZINIĆ

2. DENIS KOŠ

3. IVANA VUKOJA

4. DOMAGOJ MARKULINČIĆ

5. BORNA REKAŠ

6. JOSIPA PLESAC

7. MATEJA KATIĆ

8. ANITA VALENTIĆ

9. ZRINKA ZORIĆ

10. JELENA TUCIBAT

11. TEA BOLJKOVAC

12. MARIJA GOJŠIĆ

13. KATARINA BAČIĆ

14.VESNA TURIĆ

15. ŽELJKA PLEŠ

16. KATARINA DROPULIĆ

17. JOSIP MATEŠIĆ

18. ĐURĐA LUKAČ

19. NIKOLINA CINDRIĆ

20. JOSIP GRČIĆ

21. MARIJANA BELAVIĆ

22. PAULA VLAŠIĆ

III.

Na prethodnu provjeru znanja i radnih sposobnosti kandidati trebaju donijeti osobnu iskaznicu ili drugu ispravu kojom se dokazuje identitet osobe.

Kandidat koji ne pristupi prethodnoj provjeri znanja i radnih sposobnosti temeljem ovog Poziva objavljenog na web stranici Doma zdravlja Karlovac, smatra se da je povukao prijavu na Natječaj i više se ne smatra kandidatom prijavljenim na Natječaj.

Prethodna provjera znanja i radnih sposobnosti kandidata provest će se putem pisanog testiranja i intervjua. Test za pisanu provjeru sadrži 20 pitanja, a svaki točan odgovor na pitanje vrednuje sa 1 bodom. Maksimalan broj bodova koje kandidat na pisanom testu može ostvariti je 20 bodova.

Maksimalan broj bodova koje kandidat ukupno može ostvariti na prethodnoj provjeri znanja i radnih sposobnosti je 30 bodova, od čega 20 bodova pisanimtestiranjem, te 10 bodova putem intervjua.

Smatra se da je kandidat zadovoljio na pisanoj provjeri znanja ako je ostvario najmanje 50%  točnih odgovora odnosno 10 bodova, te može pristupiti intervjuu.

Rezultati pisane provjere znanja odnosno lista kandidata koji su ostvarili pravo pristupa intervjuu biti će objavljeni na web stranici Doma zdravlja Karlovac.

U intervjuu (razgovoru) s kandidatima utvrđuju se:

– interes kandidata za posao, koji se vrednuje kao: izniman 4 boda, visoko iskazan 3 boda, prosječan 2 boda i nedovoljan 1 bod,

– profesionalni ciljevi, koji se vrednuju kao: određeni i jasno artikulirani 3 boda, određeni 2 boda i nedovoljno određeni 1 bod,

– motivacija za rad u Domu zdravlja Karlovac, koja se vrednuje kao: iznadprosječna 3 boda, prosječna 2 boda i ispodprosječna 1 bod.

Nakon provedenog testiranja i intervjua Povjerenstvo utvrđuje rang listu kandidata prema ukupnom broju bodova ostvarenih na testiranju i intervjuu.

IV.

Pravni izvori za pripremanje kandidata za provjeru znanja:

1. Zakon o zdravstvenoj zaštiti (Narodne novine br. 100/2018)

2. Zakon o obveznom zdravstvenom osiguranju (Narodne novine br. 80/13 i 137/13)

3. Zakon o mirovinskom osiguranju (Narodne novine br. 157/13, 151/14, 33/15, 93/15, 120/16, 18/18, 62/18, 115/18)

4. Zakona o ustanovama (Narodne novine br. 76/93, 29/97, 47/99 i 35/08)

5. Zakon o radu (Narodne novine br. 93/14, 127/17)

6. Uredba o uredskom poslovanju (Narodne novine br.7/2009)

7. Statut Doma zdravlja Karlovac, (Glasnik Karlovačke županije, broj 34/2019).

V.

Riječi i pojmovi korišteni u ovom tekstu koji imaju rodno značenje odnose se jednako na muški i ženski rod, bez obzira jesu li korišteni u muškom ili ženskom rodu.

​​​​PREDSJENICA POVJERENSTVA

v.r., Andreja Jurković, dipl. iur.

Skip to content