+385 47 411 277 dz-karlovac@ka.t-com.hr
Select Page

DOM ZDRAVLJA KARLOVAC

UPRAVNO VIJEĆE

Broj: 12-2075/23

Karlovac, 14.12.2023.

P O Z I V

kojim se pozivate na 26. sjednicu Upravnog vijeća Doma zdravlja Karlovac, koja će se održati

dana 21. prosinca 2023. godine (četvrtak) s početkom u 15.00 sati

u prostorijama Doma zdravlja Karlovac, Dr. Vladka Mačeka 48, Karlovac, I. kat, sala za sastanke

Za sjednicu se predlaže sljedeći

D N E V N I  R E D

 

 1. Usvajanje Zapisnika s 25. sjednice Upravnog vijeća Doma zdravlja Karlovac
 1. Usvajanje Izvješća o financijskom poslovanju Doma zdravlja Karlovac za mjesec studeni 2023. godine

Izvjestitelj: Tatjana Šterk-Tudić, mag. oec., ravnateljica

 1. Donošenje III. Izmjena i dopuna Financijskog plana Doma zdravlja Karlovac za 2023. godinu s obrazloženjem

Izvjestitelj: Tatjana Šterk-Tudić, mag. oec., ravnateljica

 1. Donošenje Financijskog plana Doma zdravlja Karlovac za 2024. godinu s projekcijama za 2025. i 2026. godinu

Izvjestitelj: Tatjana Šterk-Tudić, mag. oec., ravnateljica

 1. Usvajanje Obrazloženja Financijskog plana Doma zdravlja Karlovac za 2024. godinu s projekcijama za 2025. i 2026. godinu

Izvjestitelj: Tatjana Šterk-Tudić, mag. oec., ravnateljica

 1. Zahtjev za zakup poslovnog prostora Doma zdravlja Karlovac

Izvjestitelj: Tatjana Šterk-Tudić, mag. oec., ravnateljica

 1. Donošenje Programa rada i razvoja Doma zdravlja Karlovac za 2024. godinu

       Izvjestitelj: Tatjana Šterk-Tudić, mag. oec., ravnateljica 

 1. Usvajanje Plana i programa provedbe unutarnjeg nadzora u Domu zdravlja Karlovac u godini

              Izvjestitelj: Tatjana Šterk-Tudić, mag. oec., ravnateljica

 1. Donošenje Plana i programa mjera zaštite na radu, zaštite od požara, zaštite od ionizirajućeg zračenja i zaštite okoliša Doma zdravlja Karlovac za 2024. godinu

Izvjestitelj: Tatjana Šterk-Tudić, mag. oec., ravnateljica

 1.    Utvrđivanje potrebe zapošljavanja

Izvjestitelj: Tatjana Šterk-Tudić, mag. oec., ravnateljica

 1. Ovlaštenje ravnateljici Doma zdravlja Karlovac za sklapanje ugovora o pružanju primarne i specijalističko-konzilijarne zdravstvene zaštite u 2024. godini s Hrvatskim zavodom za zdravstveno osiguranje

 Izvjestitelj: Tatjana Šterk-Tudić, mag. oec., ravnateljica

 1. Usvajanje IV. Izmjena i dopuna Plana nabave Doma zdravlja Karlovac za 2023. godinu

 Izvjestitelj: Tatjana Šterk-Tudić, mag. oec., ravnateljica

 1. Suglasnost za provedbu pregovaračkog postupka bez prethodne objave za predmet nabave Opskrba toplinskom energijom

Izvjestitelj: Tatjana Šterk-Tudić, mag. oec., ravnateljica

 1. Različito.

 

                                                              PREDSJEDNIK UPRAVNOG VIJEĆA

 

                                                         Prim.  Dražen Tufeković, dr. med., spec. opće

                                                            kirurgije, subspecijalist abdominalne kirurgije

Skip to content