+385 47 411 277 dz-karlovac@ka.t-com.hr

DOM ZDRAVLJA KARLOVAC

UPRAVNO VIJEĆE

Karlovac, 26.1.2022.

P O Z I V

kojim se pozivate na 1. konstituirajuću sjednicu Upravnog vijeća Doma zdravlja Karlovac, koja će se održati

dana 31. siječnja 2022. godine (ponedjeljak) s početkom u 14.00 sati

 u prostorijama Doma zdravlja Karlovac, Dr. Vladka Mačeka 48, Karlovac,

 1. kat, sala za sastanke

 

Za sjednicu se predlaže sljedeći

D N E V N I  R E D

 

 1. Donošenje Poslovnika o radu Upravnog vijeća Doma zdravlja Karlovac

 

 1. Imenovanje zamjenika predsjednika Upravnog vijeća Doma zdravlja Karlovac

 

 1. Upoznavanje sa osnovnim odredbama Zakona o zdravstvenoj zaštiti i Statuta Doma zdravlja Karlovac koje propisuju djelokrug rada Upravnog vijeća

Izvjestitelj: Tatjana Šterk-Tudić, mag. oec., ravnateljica

 

 1. Usvajanje Izvješća o financijskom poslovanju Doma zdravlja Karlovac za mjesec prosinac 2021. godine

Izvjestitelj: Tatjana Šterk-Tudić, mag. oec., ravnateljica

 

 1. Usvajanje Izvješća o poslovanju Doma zdravlja Karlovac za razdoblje siječanj – prosinac 2021. godine

Izvjestitelj: Tatjana Šterk-Tudić, mag. oec., ravnateljica

 

 1. Usvajanje Izvješća o izvršenom popisu (inventuri) sa stanjem na dan 31. prosinac 2021. godine

Izvjestitelj: Tatjana Šterk-Tudić, mag. oec., ravnateljica

 

 1. Usvajanje Izvješća o izvršenju Programa rada i razvoja Doma zdravlja Karlovac za 2021. godinu

Izvjestitelj: Tatjana Šterk-Tudić, mag. oec., ravnateljica

 

 1. Usvajanje Izvješća o provedenom unutarnjem nadzoru Doma zdravlja Karlovac za 2021. godinu

Izvjestitelj: Snježana Šlat, dr. med. spec., zamjenica ravnateljice i pomoćnica ravnateljice za  kvalitetu

 

 1. Usvajanje Izvješća o izvršenju Plana i programa mjera zaštite na radu zaštite od požara, zaštite okoliša i ionizirajućeg zračenja Doma zdravlja Karlovac za 2021. godinu

Izvjestitelj: Ana Dukovac, stručna prvostupnica inž. sigurnosti i zaštite, stručnjak zaštite na radu, zaštite od požara i ionizirajućeg zračenja

 

 1. Donošenje Odluke o raspodjeli rezultata poslovanja Doma zdravlja Karlovac za 2021. godinu

Izvjestitelj: Tatjana Šterk-Tudić, mag. oec., ravnateljica

 

 1. Utvrđivanje potrebe zapošljavanja

Izvjestitelj: Tatjana Šterk-Tudić, mag. oec., ravnateljica

 

 1. Dopuna ponudi za otkup stana

Izvjestitelj: Tatjana Šterk-Tudić, mag. oec., ravnateljica

 

 1. Donošenje Odluke o davanju ovlaštenja ravnateljici Doma zdravlja Karlovac za sklapanje ugovora o provođenju zdravstvene zaštite s HZZO-om za 2022. godinu

Izvjestitelj: Tatjana Šterk-Tudić, mag. oec., ravnateljica

 

 1. Različito

PREDSJEDNIK UPRAVNOG VIJEĆADražen Tufeković, dr. med., spec. opće kirurgije, subspecijalist abdominalne kirurgije

Skip to content