+385 47 411 277 dz-karlovac@ka.t-com.hr
Select Page

DOM ZDRAVLJA KARLOVAC
UPRAVNO VIJEĆE
Broj: 12-846/24
Karlovac, 19.4.2024.

P O Z I V
kojim se pozivate na 31. sjednicu Upravnog vijeća Doma zdravlja Karlovac, koja će se održati
dana 24. travnja 2024. godine (srijeda) s početkom u15.15 sati
u prostorijama Doma zdravlja Karlovac, Dr. Vladka Mačeka 48, Karlovac,
I. kat, soba za sastanke

Za sjednicu se predlaže sljedeći
D N E V N I R E D

1. Usvajanje Zapisnika sa 30. sjednice Upravnog vijeća Doma zdravlja Karlovac

2. Usvajanje Izvješća o financijskom poslovanju Doma zdravlja Karlovac za mjesec ožujak 2024. godine
Izvjestitelj: Tatjana Šterk-Tudić, mag. oec., ravnateljica

3. Usvajanje Izvješća ravnateljice o poslovanju Doma zdravlja Karlovac za razdoblje od 1.1.2024. do 31.3.2024. godine
Izvjestitelj: Tatjana Šterk-Tudić, mag. oec., ravnateljica

4. Donošenje I. Izmjena i dopuna Financijskog plana za 2024. godinu s obrazloženjem
Izvjestitelj: Tatjana Šterk-Tudić, mag. oec., ravnateljica

5. Usvajanje II. Izmjena i dopuna Plana nabave Doma zdravlja Karlovac za 2024. godinu
Izvjestitelj: Tatjana Šterk-Tudić, mag. oec., ravnateljica

6. Utvrđivanje potrebe zapošljavanja
Izvjestitelj: Tatjana Šterk-Tudić, mag. oec., ravnateljica

7. Imenovanje vršitelja dužnosti ravnatelja Doma zdravlja Karlovac
Izvjestitelj: prim. Dražen Tufeković, dr. med., spec. opće kirurgije, subspecijalist abdominalne kirurgije, predsjednik Upravnog vijeća Doma zdravlja Karlovac

8. Imenovanje zamjenika vršitelja dužnosti ravnatelja Doma zdravlja Karlovac
Izvjestitelj: Tatjana Šterk-Tudić, mag. oec., ravnateljica

9. Različito

PREDSJEDNIK UPRAVNOG VIJEĆA

prim. Dražen Tufeković, dr. med., spec. opće
kirurgije, subspecijalist abdominalne kirurgije

Skip to content