+385 47 411 277 dz-karlovac@ka.t-com.hr
Select Page

Ur. broj: 01-2327/20 od 21. prosinca 2020.

Na temelju članka 25. Statuta Doma zdravlja Karlovac, ravnateljica Dom zdravlja Karlovac, Dr. Vladka Mačeka 48, Karlovac, donosi

O D L U K U

O PONIŠTENJU DIJELA NATJEČAJA

I.

Poništava se dio Natječaja za prijam u radni odnos objavljen u Narodnim novinama broj 133/2020., Urbroj: 01-2098/20 od 30.XI.2020. godine, na web stranici Hrvatskog zavoda za zapošljavanje i na web stranici Doma zdravlja Karlovac, pod točkom 1.2. medicinska sestra/tehničar ili dentalni asistent/asistentica, u djelatnosti dentalne medicine, jedan izvršitelj/ica na određeno vrijeme od 6 mjeseci s mogućnošću zasnivanja radnog odnosa na neodređeno vrijeme nakon dobivanja suglasnosti nadležnog ministra, uvjeti: SSS – medicinska sestra/tehničar, položen stručni ispit i odobrenje za samostalan rad ili medicinska sestra/tehničar sa završenim srednjoškolskim obrazovanjem od 5 godina i odobrenje za samostalan rad ili dentalni asistent/asistentica – položen stručni ispit i odobrenje za samostalan rad.

II.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u Narodnim novinama, na web stranici Hrvatskog zavoda za zapošljavanje i web stranici Doma zdravlja Karlovac.

ODLUKA O PONIŠTENJU DIJELA NATJEČAJA – 23122020 web

Skip to content