+385 47 411 277 dz-karlovac@ka.t-com.hr
Select Page

DOM ZDRAVLJA KARLOVAC

KARLOVAC

Dr. V.Mačeka 48

RAVNATELJICA

Broj:01-1006/15

Karlovac, 10. rujan 2015.

Temeljem članka 26.Statuta Doma zdravlja Karlovac i odredbi Pravilnika o mjerilima za prijam specijalizanata (NN br.83/15), nakon raspisanog natječaja za upućivanje na specijalizaciju iz obiteljske medicine, ravnateljica Doma zdravlja Karlovac donosi slijedeću

O  D  L  U  K  U

  1. Beljan Martina, dr. medicine, prima se na poslove liječnika za specijalizaciju iz obiteljske medicine i upućuje se na specijalizaciju iz obiteljske medicine.
  2. Beljan Martina, dr. medicine dužna je započeti sa specijalizacijom iz točke 1. ove Odluke sukladno Rješenju Ministra zdravlja.
  3. Prije početka specijalizacije Martina Beljan, dr. med., obvezuje se zaključiti Ugovor o pravima i obvezama s Naslova upućivanja na specijalizaciju.

O b r a z l o ž e nj e

Na objavljeni natječaj za specijalizaciju iz obiteljske medicine u otvorenom roku ponudu su podnijela

tri pristupnika. Nakon isteka roka za podnošenje zamolbi, Povjerenstvo je izvršilo stručnu obradu ponuda i dokumentacije uz ponudu, utvrdilo da su pristupnici zamolbama priložili svu potrebnu dokumentaciju, te ispunjavaju uvjete natječaja.

Nadalje, Povjerenstvo je izvršilo bodovanje sukladno kriterijima iz čl. 3. Pravilnika o mjerilima za prijam specijalizanata (NN br. 83/15), te obavilo razgovor s pristupnicama i bodovalo pristupnike sukladno članku 6. Pravilnika, te nakon završenog postupka utvrdilo bodovnu listu pristupnika.

Slijedom iznijetog, a sukladno članku 7. Pravilnika, Povjerenstvo je dostavilo ravnateljici Doma zdravlja Karlovac prijedlog za odabir pristupnice Martine Beljan, dr.med., za upućivanje na specijalizaciju iz obiteljske medicine.

Prihvaćajući prijedlog Povjerenstva, donosi se Odluka kao u dispozitivu.

Ova Odluka objavljuje se na web stranici Doma zdravlja Karlovac i na oglasnoj ploči Doma zdravlja, dana  10. rujna 2015.

Uputa o pravnom lijeku: Protiv ove Odluke pristupnik ima pravo uložiti zahtjev za zaštitu prava Upravnom vijeću Doma zdravlja Karlovac u roku od 8 dana od dana objave na web stranici i oglasnoj ploči Doma zdravlja.

———–

                                                                                                                     

                                                                                              RAVNATELJICA

 

                                                                                              Dipl.ecc. Jadranka Šutić

 

Dostaviti:

 

  1. Pristupnicima – putem web stranice/oglasne ploče
  2. Kadrovski dosje
  3. Pismohrana

 

Odluka

 

 

 

Skip to content