+385 47 411 277 dz-karlovac@ka.t-com.hr
Select Page

DOM ZDRAVLJA KARLOVAC

KARLOVAC

Dr. V. Mačeka 48

Ur. broj: 01-1867/22

Karlovac, 10.11.2022.

 

Na temelju članka 27. Pravilnika o provedbi postupaka jednostavne nabave roba, radova i usluga Doma zdravlja Karlovac, naručitelj Dom zdravlja Karlovac  donosi slijedeću

O D  L  U  K  U

o odabiru

 

I

Za sklapanje ugovora o nabavi za predmet nabave Sanitetski materijal za 2023. godinu, evidencijskog broja nabave 39/2022, odabire se ponuda ponuditelja MEDICAL INTERTRADE d.o.o., Sveta Nedelja, Dr. Franje Tuđmana 3, po cijeni od 145.414,71 kn bez PDV-a, odnosno 169.627,93 kn s PDV-om. kao jedina zaprimljena ponuda u ovom postupku jednostavne nabave koja je istodobno prikladna, pravilna i prihvatljiva.

II

Naručitelj će s odabranim ponuditeljem sklopiti ugovor o nabavi.

III

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

 

O b r a z l o ž e nj e

Naručitelj je na proveo postupak jednostavne nabave  te je:

  • procijenio vrijednost nabave,
  • poziv za dostavu ponude uputio na el. adrese četiri gospodarska subjekta te poziv objavio na internetskoj stranici naručitelja.

Ponudu je dostavio ponuditelj: MEDICAL INTERTRADE d.o.o., Sveta Nedelja, Dr. Franje Tuđmana 3.

Naručitelj je izvršio pregled i ocjenu ponude te utvrdio da je ponuditelj dostavio ponudu sukladno dokumentaciji o nabavi, koja je prikladna, pravilna i prihvatljiva te se sukladno navedenom donosi odluka kao u dispozitivu.

RAVNATELJICA  Tatjana Šterk-Tudić, mag. oec.

Dostaviti:

  1. MEDICAL INTERTRADE d.o.o., Sveta Nedelja, Dr. Franje Tuđmana 3
  2. Spis javne nabave
  3. Pismohrana

Skip to content