+385 47 411 277 dz-karlovac@ka.t-com.hr
Select Page

DOM ZDRAVLJA KARLOVAC

KARLOVAC

Dr. V. Mačeka 48

Ur. broj: 01-2069/22

Karlovac,  12.12. 2022.

 

Na temelju članka 27. Pravilnika o provedbi postupaka jednostavne nabave roba, radova i usluga Doma zdravlja Karlovac, naručitelj Dom zdravlja Karlovac  donosi slijedeću

O D  L  U  K  U

o odabiru

 

I.

Za sklapanje ugovora o nabavi za predmet nabave Računalne usluge – Medicinski programi u 2022. godini, evidencijskog broja nabave 42/2022, odabire se ponuda ponuditelja  MCS Grupa d.o.o., Zagrebačka cesta 126, Zagreb, OIB 04355267582, po cijeni od 198.189,60 kn bez PDV-a, odnosno 247.737,00 kn s PDV-om, kao jedina zaprimljena ponuda u ovom postupku jednostavne nabave koja je istodobno pravilna, prikladna i prihvatljiva.

II.

Naručitelj će s odabranim ponuditeljem sklopiti ugovor o nabavi.

III.

Ova Odluka objavit će se na internetskoj stranici Doma zdravlja Karlovac.

O b r a z l o ž e nj e

Naručitelj je na proveo postupak jednostavne nabave  te je:

  • procijenio vrijednost nabave,
  • donio Odluku o imenovanju ovlaštenih predstavnika naručitelja,
  • poziv za dostavu ponude uputio trojici gospodarskih subjekata i objavio na internetskoj stranici Naručitelja.

Ponudu je dostavio ponuditelj: MCS Grupa d.o.o., Zagrebačka cesta 126, Zagreb.

Naručitelj je izvršio pregled i ocjenu ponude te nakon upotpunjavanja ponude utvrdio da je ponuditelj dostavio prihvatljivu ponudu sukladnu dokumentaciji o nabavi koja je istodobno pravilna, prikladna i prihvatljiva, te se sukladno navedenom donosi odluka kao u izreci.

RAVNATELJICA Tatjana Šterk-Tudić, mag. oec.

Dostaviti:

  1. MCS Grupa d.o.o., Zagrebačka cesta 126, Zagreb
  2. Spis javne nabave
  3. Pismohrana

Skip to content