+385 47 411 277 dz-karlovac@ka.t-com.hr
Select Page

Predmet: Dentalni potrošni materijal,
obavijest o odabiru

Na temelju članka 27. Pravilnika o provedbi postupaka jednostavne nabave roba, radova i usluga Doma zdravlja Karlovac, naručitelj Dom zdravlja Karlovac donio je odluku o odabiru u postupku jednostavne nabave Dentalni potrošni materijal evidencijskog broja nabave 05/2018, te je nakon pregleda i ocjene ponuda izvršio odabir ponude VIK-DENTAL d.o.o. Zagreb, Vladimira Preloga 13, po cijeni od 187.739,11 kn bez PDV odnosno ukupnoj cijeni od 207.899,39 kn s PDV, kao prihvatljive ponude najniže po cijeni.

Skip to content