+385 47 411 277 dz-karlovac@ka.t-com.hr
Select Page

DOM ZDRAVLJA KARLOVAC

KARLOVAC, dr. V.Mačeka 48

Karlovac,  11. siječanj 2017.

Na temelju članaka 32. Odluke o provedbi postupaka nabave roba i usluga procijenjene vrijednosti od 200.000,00  kn i nabave radova procijenjene vrijednosti od 200.000,00 kuna do 500.000,00 kn Doma zdravlja Karlovac, naručitelj Dom zdravlja Karlovac  donio je odluku:

  • za sklapanje ugovora o javnoj nabavi za nabavu usluga popravaka i održavanja službenih vozila u 2017., broj nabave BN 01/2017 odabire se ponuda ponuditelja Auto Janković Auto Janković, automehaničarski obrt, 47000 Karlovac, M.Seljana 9, po cijeni od 165.012,00 kn bez PDV-a odnosno ukupnoj cijeni 206.265,00 kn, kao jedine zaprimljene ponude koja je istodobno prihvatljiva.

Dom zdravlja Karlovac

Original dokument: Obavijest o odabiru – održavanje službenih vozila u 2017

Skip to content