+385 47 411 277 dz-karlovac@ka.t-com.hr
Select Page

DOM ZDRAVLJA KARLOVAC

KARLOVAC

Dr. V. Mačeka 48

Ur. broj: 01-2031/23

Karlovac,  9.11.2023.

MEDICAL INTERTRADE d.o.o.

Dr. Franje Tuđmana 3

SVETA NEDELJA

Predmet: Odluka o odabiru, dostavlja se

Poštovani,

nakon provedenog postupka jednostavne nabave za predmet nabave Sanitetski materijal za 2024. godinu, evidencijskog broja nabave 36/2023, u prilogu Vam dostavljamo Odluku o odabiru.

Također Vam dostavljamo prijedlog Ugovora za navedeni predmet nabave za 2024. godinu, na koji molimo da se očitujete putem el. pošte.

S poštovanjem,

                                                                   RAVNATELJICA

 

                                                                       Tatjana Šterk-Tudić, mag. oec.

 

Prilog:

  1. Odluka o odabiru
  2. Prijedlog Ugovora o nabavi

DOM ZDRAVLJA KARLOVAC

KARLOVAC

Dr. V. Mačeka 48

Ur. broj: 01-1863/23

Karlovac, 14.11.2023.

 

Na temelju članka 27. Pravilnika o provedbi postupaka jednostavne nabave roba, radova i usluga Doma zdravlja Karlovac, naručitelj Dom zdravlja Karlovac  donosi sljedeću

O D  L  U  K  U

o odabiru

 

I

Za sklapanje ugovora o nabavi za predmet nabave Sanitetski materijal za 2024. godinu, evidencijskog broja nabave 36/2023, odabire se ponuda ponuditelja MEDICAL INTERTRADE d.o.o., 10 431 Sveta Nedelja, Dr. Franje Tuđmana 3, po cijeni od 20.801,00 eura bez PDV-a, odnosno 24.247,24 eura s PDV-om, kao jedina zaprimljena ponuda u ovom postupku jednostavne nabave koja je istodobno prikladna, pravilna i prihvatljiva.

II

Naručitelj će s odabranim ponuditeljem sklopiti ugovor o nabavi.

III

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

O b r a z l o ž e nj e

Naručitelj je na proveo postupak jednostavne nabave  te je:

  • procijenio vrijednost nabave,
  • poziv za dostavu ponude uputio na el. adrese četiri gospodarska subjekta te poziv objavio na internetskoj stranici naručitelja.

Ponudu je u otvorenom roku dostavio ponuditelj: MEDICAL INTERTRADE d.o.o., Sveta Nedelja, Dr. Franje Tuđmana 3.

Naručitelj je izvršio pregled i ocjenu ponude te utvrdio da je ponuditelj dostavio ponudu sukladno dokumentaciji o nabavi, koja je prikladna, pravilna i prihvatljiva te se sukladno navedenom donosi odluka kao u dispozitivu.

                                                                               RAVNATELJICA

 

                                                                            Tatjana Šterk-Tudić, mag. oec.

 

 

 

 

Dostaviti:

  1. MEDICAL INTERTRADE d.o.o., Sveta Nedelja, Dr. Franje Tuđmana 3
  2. Spis javne nabave
  3. Pismohrana

Skip to content