+385 47 411 277 dz-karlovac@ka.t-com.hr
Select Page

Dom zdravlja Karlovac, dr. Vladka Mačeka 48, Karlovac, temeljem članka 26. Statuta Doma zdravlja Karlovac objavljuje

NATJEČAJ
-za prijam u radni odnos vozača sanitetskog vozila, jedan izvršitelj na neodređeno vrijeme.

UVJETI: SSS/KV/IV/III- prometnog smjera, zanimanje vozač

Rad na području Karlovca, Karlovačke županije i šire (prijevozi pacijenata).
Obvezni probni rad traje jedan mjesec.

Uz prijavu kandidati su dužni priložiti:
životopis,
dokaz o stručnoj spremi (preslik svjedodžbe),
dokaz o hrvatskom državljanstvu (preslik domovnice ili osobne iskaznice)
elektronički zapis o podacima evidentiranim u matičnoj evidenciji Hrvatskog    zavoda za mirovinsko osiguranje, ne stariji od 3 mjeseca.
uvjerenje nadležnog suda da se protiv podnositelja prijave ne vodi kazneni postpak, ne starije od 3 mjeseca.

Sva tražena dokumentacija dostavlja se u neovjerenoj preslici, uz obvezu predočenja izvornika dokumenata na zahtjev.
U prijavi se obavezno navode podaci podnositelja prijave (osobno ime i prezime, datum i mjesto rođenja, adresa stanovanja, broj telefona/mobitela, po mogućnosti adresa elektroničke pošte) i naziv radnog mjesta na koji se prijavljuje.
2.  Zamolba u kojoj neće biti navedeni svi traženi podaci i prilozi navedeni u ovom natječaju smatrat će se neurednom prijavom.
Kandidat koji ne podnese pravodobnu i urednu prijavu ili ne ispunjava formalne uvjete iz natječaja neće se smatrati kandidatom u postupku prijama, o čemu će mu biti dostavljena pisana obavijest.

Na natječaj se mogu javiti osobe oba spola.

3. Rok za podnošenje prijava je od 20.4.2017.do 27.4.2017. Prijave se podnose neposredno ili poštom na adesu: Dom zdravlja Karlovac,  47000 Karlovac, dr. Vladka Mačeka 48, s naznakom «prijava na natječaj».

4. Kandidat  koji ostvaruje pravo prednosti pri zapošljavanju, dužan je u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo i ima prednost u odnosu na sve ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima. Uz prijavu na natječaj kandidat koji se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju, dužan je, osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta,  priložiti  i rješenje odnosno potvrdu iz koje je vidljivo navedeno pravo te ostale dokaze utvrđene propisom temeljem kojeg kandidat ostvaruje pravo prednosti pri zapošljavanju.

– 2 –

5.  Dom zdravlja Karlovac zadržava pravo moguće provjere stručnih i radnih sposobnosti kandidata  koji ispunjavaju formalne uvjete iz natječaja, kao i poništenja natječaja.
U slučaju provjere stručnih i radnih sposobnosti kandidata, poziv kandidatima za provjeru stručnih i radnih sposobnosti, kao i sve obavijesti o tijeku natječaja i rezultati natječaja bit će objavljeni na web stranici Doma zdravlja Karlovac http://www.domzdravlja-karlovac.hr/ te kandidati neće biti pojedinačno pisano obavještavani. Vrijeme održavanja provjere stručnih i radnih sposobnosti bit će objavljeno na web stranici najmanje 3 dana prije provjere.

Kandidat koji ne pristupi provjeri stručnih i radnih sposobnosti temeljem poziva objavljenog na web stranici,  smatra se da je povukao prijavu i više se ne smatra kandidatom prijavljenim na natječaj.

6. Rezultati natječaja objavit će se na web stranici Doma zdravlja Karlovaca u roku od 30 dana od završetka natječaja.

Skip to content