+385 47 411 277 dz-karlovac@ka.t-com.hr
Select Page

DOM ZDRAVLJA KARLOVAC

Karlovac, Dr. V. Mačeka 48

Ur. broj: 01-1042/22

Karlovac, 18. svibnja 2022.

Na temelju članka 25. Statuta Doma zdravlja Karlovac, odredbi Pravilnika o mjerilima za prijam specijalizanata (Narodne novine broj 83/15) te sukladno Planu specijalizacija Doma zdravlja Karlovac odobrenom od Ministarstva zdravstva i Odluci Ministra zdravstva o specijalističkom usavršavanju doktora medicine u djelatnosti obiteljske medicine, pedijatrije, ginekologije i opstetricije, medicine rada i sporta, hitne medicine, oftalmologije i optometrije, opće interne medicine, fizikalne medicine i rehabilitacije kliničke radiologije, epidemiologije, školske i adolescente medicine i kliničke mikrobiologije, financijskim sredstvima Mehanizma za oporavak i otpornost dodijeljenih Ministarstvu zdravstva za provedbu Nacionalnog plana oporavka i otpornosti 2021.-2026. od 3. svibnja 2022. godine,  ravnateljica Doma zdravlja Karlovac  raspisuje

N A T J E Č A J

za upućivanje doktora medicine na specijalističko usavršavanje

 

Raspisuje se natječaj za prijam u radni odnos na neodređeno vrijeme i upućivanje na specijalističko usavršavanje iz:

 • obiteljske medicine – 1 izvršitelj/ica
 • medicine rada i sporta – 1 izvršitelj/ica.

Opći uvjeti pristupnika za odobravanje specijalizacije:

 • zdravstveni radnik sa završenim integriranim preddiplomskim i diplomskim studijem zdravstvenog usmjerenja – doktor medicine,
 • odobrenje za samostalan rad.

Uz vlastoručno potpisanu prijavu na natječaj i životopis pristupnici su obvezni priložiti preslike sljedećih dokumenata:

 1. Diploma Medicinskog fakulteta,
 2. Uvjerenje o položenom stručnom  ispitu (za pristupnike koji su bili u obvezi polaganja istog),
 3. Odobrenje za samostalan rad,
 4. Dokaz o državljanstvu/domovnica.

U svrhu utvrđivanja redoslijeda pristupnika za prijam u radni odnos na neodređeno vrijeme i odobravanje specijalizacije,  pristupnik je dužan priložiti preslike sljedećih dokumenata:

 1. Potvrdu fakulteta o dužini trajanja studija i eventualnim razlozima produžetka studija sukladno članku 3. red. br. 1. Pravilnika o mjerilima za prijam specijalizanata (NN br. 83/2015),
 2. Potvrdu fakulteta o općem prosjeku ocjena tijekom studija (na dvije decimale),
 3. Prijepis položenih ispitana studiju,
 4. Potvrdu o nagradama za vrijeme studija (rektora ilidekana),
 5. Potvrdu o statusu poslijediplomskog doktorskog studija – sukladnočlanku 3. red. br. 4.

     Pravilnika o mjerilima za prijam specijalizanata (NN 83/2015),

 1. Dokaz o stručnoj i znanstvenoj aktivnosti (radovi u indeksiranim časopisima CC, SCI, SSCI (ako je pristupnik prvi autor ili koautor), radovi objavljeni “in extenso” (ako je pristupnik prvi autor ili koautor), ostali radovi i sažeci (ako je pristupnik prvi autor ili koautor),
 2. Popis objavljenih radova u kojem radovi trebaju biti grupirani prema kategorijama Pravilnika i

preslike radova,

– za radove objavljene u časopisima indeksiranim u CC, SCI, SSCI – priložiti potvrdnicu Knjižnice

Medicinskog fakulteta o indeksiranosti;

– za sve objavljene radove priložiti presliku iz koje su jasno vidljivi podaci o publikaciji u kojoj su

objavljeni,

 1. Preslik ugovora o radu ako je pristupnik radio u primarnoj zdravstvenoj zaštiti (rad u primarnoj zdravstvenoj zaštiti, u primarnoj zdravstvenoj zaštiti na otocima i/ili na području RH čiji je indeks razvijenosti ispod 100%, u bolničkoj zdravstvenoj ustanovi – rad bez specijalizacije),
 2. Potvrdu Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje – elektronički zapis HZMO-a o radnom stažu

koji sadrži datume početka i prestanka osiguranja i trajanje staža osiguranja, izdanu u roku otvorenog natječaja.

Bodovanje i razgovor obavlja se samo za one pristupnike koji su podnijeli potpunu dokumentaciju.

Povjerenstvo će u roku od 15 dana od dana završetka natječajnog roka, a prije provođenja razgovora s pristupnicima, na oglasnoj ploči i mrežnoj stranici zdravstvene ustanove objaviti listu pristupnika s istaknutim bodovima koje su stekli prema mjerilima iz Pravilnika o mjerilima za prijam specijalizanata.

O terminu razgovora s Povjerenstvom svaki će se pristupnik izvijestiti pisanim putem ili putem elektroničke pošte. Kandidati su u prijavi obvezni navesti adresu svoje elektroničke pošte, pratiti svoju elektroničku poštu, potvrditi primitak e-poruke i odgovoriti na sve primljene e-poruke.

Prilikom odaziva na razgovor pristupnici su obvezni Povjerenstvu predočiti izvornike svih dokumenata.

Lista rezultata svih pristupnika s istaknutim ukupnim bodovima bit će objavljena na oglasnoj ploči i mrežnoj stranici zdravstvene ustanove, a obavijest o datumu objave liste rezultata bit će istovremeno poslana svim prijavljenim pristupnicima.

Odluka o izboru specijalizanta bit će objavljena na oglasnoj ploči i na mrežnoj stranici Doma zdravlja Karlovac najkasnije u roku od 20 dana od dana razgovora s pristupnicima.

Nepotpune i nepravovremene ponude neće se razmatrati.

Sukladno članku 13. Zakona o ravnopravnosti spolova, na natječaj se mogu javiti osobe oba spola.

Kandidati koji prema posebnim propisima ostvaruju pravo prednosti, moraju se u prijavi na natječaj pozvati na to pravo, a osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta uz prijavu su dužni priložiti i svu dokumentaciju koju posebni propis propisuje za ostvarivanje tog prava.

Kandidati koji se pozivaju na pravo prednosti pri zapošljavanju u skladu s člankom 102. Zakona o pravima hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta uz prijavu su dužni priložiti i sve potrebne dokaze dostupne na poveznici Ministarstva hrvatskih branitelja: https://branitelji.gov.hr/zaposljavanje-843/843. Kandidati koji se pozivaju na pravo prednosti ostvaruju prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima.

Kandidati koji se pozivaju na pravo prednosti pri zapošljavanju sukladno članku 48. Zakona o civilnim stradalnicima Domovinskog rata dužni su se pozvati na pravo prednosti te uz dokaze o ispunjavanju uvjeta iz natječaja priložiti dokaze iz čl. 49. Zakona o civilnim stradalnicima Domovinskog rata, dostupne na poveznici

https://branitelji.gov.hr/UserDocsImages/dokumenti/Nikola/popis%20dokaza%20za%20ostvarivanje%20prava%20prednosti%20pri%20zapo%C5%A1ljavanju%20Zakon%20o%20civilnim%20stradalnicima%20iz%20DR.pdf.

Svi kandidati podnošenjem ponude na natječaj daju privolu Domu zdravlja Karlovac kao voditelju obrade da se u njoj navedeni osobni podaci prikupljaju i obrađuju u svrhu provedbe natječajnog postupka, kontaktiranja i objave na mrežnoj stranici voditelja obrade, te čuvaju u skladu s općim aktom voditelja obrade.

Natječaj je otvoren od 21.05.2022. do 31.05.2022. godine.

Prijave se dostavljaju u zatvorenoj omotnici na adresu: Dom zdravlja Karlovac, 47000 Karlovac, Dr. Vladka Mačeka 48, uz naznaku:  „Natječaj za specijalističko usavršavanje iz _____________ – ne otvarati“.

Dom zdravlja Karlovac zadržava pravo poništenja natječaja bez obveze obrazlaganja svoje odluke i bez ikakve odgovornosti prema prijaviteljima.

                                                                                                DOM ZDRAVLJA KARLOVAC

Skip to content