+385 47 411 277 dz-karlovac@ka.t-com.hr
Select Page

DOM ZDRAVLJA KARLOVAC

Karlovac, Dr. V. Mačeka 48

Ur. broj: 01-2187/20

Karlovac, 9. prosinac 2020.

 

Na temelju članka 25. Statuta Doma zdravlja Karlovac, odredbi Pravilnika o specijalističkom usavršavanju doktora medicine iz obiteljske medicine, (Narodne novine broj 129/11, 129/12, 120/13 i 31/17), odredbi Pravilnika o mjerilima za prijam specijalizanata (Narodne novine broj 83/15) te sukladno Planu specijalizacija Doma zdravlja Karlovac za 2020. godinu odobrenom od Ministarstva zdravstva 7. listopada 2020. godine, Klasa: 131-01/20-01/190, Urbroj: 534-03-1-1/7-20-2, ravnateljica Doma zdravlja Karlovac  raspisuje

N A T J E Č A J

za upućivanje doktora medicine na specijalističko usavršavanje

iz obiteljske medicine – 1 izvršitelj/izvršiteljica

 

Opći uvjeti pristupnika za odobravanje specijalizacije:

 • zdravstveni radnik sa završenim integriranim preddiplomskim i diplomskim studijem zdravstvenog usmjerenja – doktor medicine,
 • odobrenje za samostalan rad.

 

Uz vlastoručno potpisanu prijavu na natječaj i životopis pristupnici su obvezni priložiti preslike sljedećih dokumenata:

 

 1. Diploma Medicinskog fakulteta,
 2. Uvjerenje o položenom stručnom  ispitu,
 3. Odobrenje za samostalan rad,
 4. Dokaz o državljanstvu/domovnica.

 

U svrhu utvrđivanja redoslijeda pristupnika za prijam u radni odnos na neodređeno vrijeme i odobravanje specijalizacije, pristupnik je dužan priložiti preslike sljedećih dokumenata:

 1. Potvrdu fakulteta o dužini trajanja studija i eventualnim razlozima produžetka studija sukladno članku 3. red. br. 1. Pravilnika o mjerilima za prijam specijalizanata (NN br. 83/2015),
 2. Potvrdu fakulteta o općem prosjeku ocjena tijekom studija (na dvije decimale),
 3. Prijepis položenih ispitana studiju,
 4. Potvrdu o nagradama za vrijeme studija (rektora ilidekana),
 5. Potvrdu o statusu poslijediplomskog doktorskog studija – sukladnočlanku 3. red. br. 4.

Pravilnika o mjerilima za prijam specijalizanata (NN 83/2015),

 1. Dokaz o stručnoj i znanstvenoj aktivnosti (radovi u indeksiranim časopisima CC, SCI, SSCI (ako je pristupnik prvi autor ili koautor), radovi objavljeni “in extenso” (ako je pristupnik prvi autor ili koautor), ostali radovi i sažeci (ako je pristupnik prvi autor ili koautor),
 2. Popis objavljenih radova i kopije radova,
 3. Preslik ugovora o radu ako je pristupnik radio u primarnoj zdravstvenoj zaštiti (rad u primarnoj zdravstvenoj zaštiti, u primarnoj zdravstvenoj zaštiti na otocima i/ili na području RH čiji je indeks razvijenosti ispod 100%, u bolničkoj zdravstvenoj ustanovi – rad bez specijalizacije),
 4. Potvrdu Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje – elektronički zapis o radnom stažu.

 

Bodovanje i razgovor obavlja se samo za one pristupnike koji su podnijeli potpunu dokumentaciju.

 

Povjerenstvo će u roku od 15 dana od dana završetka natječajnog roka, a prije provođenja razgovora s pristupnicima, na oglasnoj ploči i mrežnoj stranici zdravstvene ustanove objaviti listu pristupnika s istaknutim bodovima koje su stekli prema mjerilima iz Pravilnika o mjerilima za prijam specijalizanata.

O terminu razgovora s Povjerenstvom svaki će se pristupnik izvijestiti pisanim putem ili putem elektroničke pošte. Kandidati su u prijavi obvezni navesti adresu svoje elektroničke pošte, pratiti svoju elektroničku poštu, potvrditi primitak e-poruke i odgovoriti na sve primljene e-poruke.

Prilikom odaziva na razgovor pristupnici su obvezni Povjerenstvu predočiti izvornike svih dokumenata.

Lista rezultata svih pristupnika s istaknutim ukupnim bodovima bit će objavljena na oglasnoj ploči i mrežnoj stranici zdravstvene ustanove, a obavijest o datumu objave liste rezultata bit će istovremeno poslana svim prijavljenim pristupnicima.

 

Odluka o izboru specijalizanta bit će objavljena na oglasnoj ploči i na mrežnoj stranici Doma zdravlja Karlovac najkasnije u roku od 20 dana od dana razgovora s pristupnicima.

 

Nepotpune i nepravovremene ponude neće se razmatrati.

Sukladno članku 13. Zakona o ravnopravnosti spolova, na natječaj se mogu javiti osobe oba spola.

 

Kandidati koji prema posebnim propisima ostvaruju pravo prednosti, moraju se u prijavi na natječaj pozvati na to pravo, a osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta uz prijavu su dužni priložiti i svu dokumentaciju koju posebni propis propisuje za ostvarivanje tog prava.

Kandidati koji se pozivaju na pravo prednosti pri zapošljavanju u skladu s člankom 102. Zakona o pravima hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta uz prijavu su dužni priložiti i sve potrebne dokaze dostupne na poveznici Ministarstva hrvatskih branitelja: https://branitelji.gov.hr/zaposljavanje-843/843. Kandidati koji se pozivaju na pravo prednosti ostvaruju prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima.

Svi kandidati podnošenjem ponude na natječaj daju privolu Domu zdravlja Karlovac kao voditelju obrade da se u njoj navedeni osobni podaci prikupljaju i obrađuju u svrhu provedbe natječajnog postupka, kontaktiranja i objave na mrežnoj stranici voditelja obrade, te čuvaju u skladu s općim aktom voditelja obrade.

Prijave se dostavljaju u zatvorenoj omotnici na adresu: Dom zdravlja Karlovac, 47000 Karlovac, Dr. Vladka Mačeka 48, uz naznaku:  „Natječaj za specijalističko usavršavanje – ne otvarati“ najkasnije do 28. prosinca 2020.godine.

Dom zdravlja Karlovac zadržava pravo poništenja natječaja bez obveze obrazlaganja svoje odluke i bez ikakve odgovornosti prema prijaviteljima.

 

 

 

Skip to content