+385 47 411 277 dz-karlovac@ka.t-com.hr
Select Page

Dom zdravlja Karlovac, dr. Vladka Mačeka 48, Karlovac, temeljem članka 26. Statuta Doma zdravlja Karlovac objavljuje

N A T J E Č A J

1. Raspisuje se natječaj za prijam u radni odnos:

1.1. Doktora medicine, jedan izvršitelj/ica na određeno vrijeme od 4 mjeseca,  tj. do dobivanja suglasnosti Ministarstva zdravstva

Uvjet: VSS – doktor medicine, položen stručni ispit, odobrenje za samostan rad (licenca), vozački ispit “B” kategorije.

Probni rad 2 mjeseca.

Rad u ordinaciji Šišljavić, po potrebi i ostalim ordinacijama Doma zdravlja Karlovac.

Mogućnost zapošljavanja na neodređeno vrijeme, nakon ishođenja Suglasnosti za zapošljavanje Ministarstva zdravstva.

Uz prijavu kandidati su dužni priložiti: životopis,  dokaz o stručnoj spremi (preslik diplome), dokaz o hrvatskom državljanstvu (preslik domovnice), uvjerenje o položenom stručnom ispitu (preslik), odobrenje za samostalan rad-licencu (preslik), potvrdu – elektronski ispis podataka evidentiranih pri Hrvatskom zavodu za mirovinsko osiguranje ne stariju od 3 mjeseca od dana objave ovog natječaja i preslik vozačke dozvole.

1.2. Koordinatora za palijativnu skrb bolesnika, 1 izvršitelj/ica na određeno vrijeme – zamjena privremeno odsutne radnice

Uvjet: VŠS – prvostupnica/prvostupnik sestrinstva s posebnom edukacijom iz palijativne skrbi (edukaciju potvrđuje Povjerenstvo za palijativnu skrb Ministarstva zdravstva), položen stručni ispit, odobrenje za samostalan rad, i položen vozački ispit “B” kategorije.

Probni rad jedan mjesec.

Uz prijavu kandidati su dužni priložiti: životopis, dokaz o stručnoj spremi (preslik diplome), preslik domovnice, potvrdu – elektronski ispis podataka evidentiranih pri Hrvatskom zavodu za mirovinsko osiguranje ne stariju od 3 mjeseca od dana objave ovog natječaja, odobrenje za samostalan rad – licencu (preslik), a kandidati sa završenom srednjom školom u trajanju od 4 godine trebaju dostaviti i uvjerenje o položenom stručnom ispitu (preslik), dokaz o završenoj posebnoj edukaciji iz palijativne skrbi (edukaciju potvrđuje Povjerenstvo za palijativnu skrb Ministarstva zdravstva), preslik vozačke dozvole.

1.3. Medicinske sestre/tehničara, jedan izvršitelj/ica na određeno vrijeme od 6 mjeseci u ordinaciji obiteljske medicine – zamjena za godišnje odmore,

Uvjet: SSS – završena srednja medicinska škola, položen stručni ispit, odobrenje za samostalan rad (kandidati koji su završili petogodišnju školu nemaju uvjet položenog stručnog ispita).

Probni rad jedan mjesec.

Uz prijavu kandidati su dužni priložiti: životopis, dokaz o stručnoj spremi (preslik svjedodžbe), preslik domovnice, potvrdu – elektronski ispis podataka evidentiranih pri Hrvatskom zavodu za mirovinsko osiguranje ne stariju od 3 mjeseca od dana objave ovog natječaja, odobrenje za samostalan rad – licencu (preslik), a kandidati sa završenom srednjom školom u trajanju od 4 godine trebaju dostaviti i uvjerenje o položenom stručnom ispitu (preslik).

1.4. Medicinske sestre/tehničara, jedan izvršitelj/ica na određeno vrijeme u ordinaciji obiteljske medicine – zamjena privremeno odsutne radnice,

Uvjet: SSS – završena srednja medicinska škola, položen stručni ispit, odobrenje za samostalan rad (kandidati koji su završili petogodišnju školu nemaju uvjet položenog stručnog ispita).

Probni rad jedan mjesec.

Uz prijavu kandidati su dužni priložiti: životopis, dokaz o stručnoj spremi (preslik svjedodžbe), preslik domovnice, potvrdu – elektronski ispis podataka evidentiranih pri Hrvatskom zavodu za mirovinsko osiguranje ne stariju od 3 mjeseca od dana objave ovog natječaja, odobrenje za samostalan rad – licencu (preslik), a kandidati sa završenom srednjom školom u trajanju od 4 godine trebaju dostaviti i uvjerenje o položenom stručnom ispitu (preslik).

2. Priložene isprave dostavljaju se u neovjerenom presliku, uz obvezu predočenja izvornika dokumenta na zahtjev.

U prijavi se obavezno navode podaci podnositelja prijave (osobno ime i prezime, datum i mjesto rođenja, adresa stanovanja, broj telefona/mobitela, po mogućnosti adresa elektroničke pošte).

Rok za podnošenje prijava je 8 dana od dana objave natječaja u Narodnim novinama.

Pisane prijave s dokazima o ispunjenju uvjeta natječaja podnose se na adresu: Dom zdravlja Karlovac, 47000 Karlovac, Dr. Vladka Mačeka 48, uz naznaku “Ponuda na natječaj za radno mjesto ___________”.

Nepotpune i nepravovremene prijave neće se razmatrati.

Na temelju čl. 13. Zakona o ravnopravnosti spolova, na natječaj se mogu javiti osobe oba spola.

Kandidat koji prema posebnim propisima ostvaruje pravo prednosti, mora se u prijavi pozvati na to pravo, odnosno uz prijavu priložiti svu propisanu dokumentaciju prema posebnom zakonu. Kandidat  koji se poziva na pravo prednosti prilikom zapošljavanja temeljem Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (Narodne novine br. 121/17) uz prijavu na javni natječaj dužan je, osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, priložiti i dokaze o ostvarivanju prava prednosti prilikom zapošljavanja iz članka 103. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji, navedenim na stranicama Ministarstva hrvatskih branitelja.

3. Dom zdravlja Karlovac zadržava pravo moguće provjere stručnih i radnih sposobnosti kandidata koji ispunjavaju formalne uvjete natječaja, kao i poništenja natječaja. U slučaju provjere stručnih i radnih sposobnosti kandidata, poziv kandidatima za provjeru stručnih i radnih sposobnosti, kao i sve obavijesti o tijeku natječaja i rezultati natječaja bit će objavljeni na web stranici Doma zdravlja Karlovac  te kandidati neće biti pojedinačno pisano obavještavani. Vrijeme održavanja stručnih i radnih sposobnosti bit će objavljeno na web stranici najmanje 5 dana prije provjere.

Kandidat koji ne pristupi provjeri stručnih i radnih sposobnosti na temelju poziva objavljenog na web stranici, smatra se da je povukao prijavu i više se ne smatra kandidatom prijavljenim na natječaj.

4. Rezultati natječaja objavit će se na web stranici Doma zdravlja Karlovac u roku od 30 dana od završetka natječaja.

Skip to content