+385 47 411 277 dz-karlovac@ka.t-com.hr
Select Page

Ur. broj: 01-1167/23 od 24.VII.2023.

Dom zdravlja Karlovac, Dr. Vladka Mačeka 48, Karlovac, temeljem članka 25. Statuta Doma zdravlja Karlovac objavljuje

                                              N A T J E Č A J

 

  1. Raspisuje se natječaj za prijam u radni odnos:

1.1. Viši stručni referent u računovodstvu- financijsko upravljanje i kontrole, jedan izvršitelj/ica na određeno vrijeme do povratka privremeno odsutne radnice.

UVJETI: VŠS – završen preddiplomski sveučilišni studij – sveučilišni prvostupnik ekonomije i dvije godine radnog iskustva u struci.

Probni rad dva mjeseca.

Uz vlastoručno potpisanu prijavu kandidati su dužni priložiti: životopis, dokaz o stručnoj spremi (preslik diplome),dokaz o državljanstvu (preslik domovnice ili osobne iskaznice ili putovnice), dokaz o radnom iskustvu u struci (preslik ugovora o radu ili potvrda ranijeg poslodavca), potvrdu – elektronski ispis podataka evidentiranih pri Hrvatskom zavodu za mirovinsko osiguranje ne stariju od 3 mjeseca od dana objave ovog natječaja i uvjerenje o nekažnjavanju ne starije od 3 mjeseca od dana objave ovog natječaja.

  1. Priložene isprave dostavljaju se u neovjerenom presliku, uz obvezu predočenja izvornika dokumenta na zahtjev.

U prijavi se obavezno navode podaci podnositelja prijave (osobno ime i prezime, datum i mjesto rođenja, adresa stanovanja, broj telefona/mobitela, po mogućnosti adresa elektroničke pošte).

Rok za podnošenje prijava je 8 dana od dana objave natječaja na web stranici Doma zdravlja Karlovac, odnosno od 25.07.2023. do 01.08.2023. godine.

Pisane prijave s dokazima o ispunjenju uvjeta natječaja podnose se na adresu: Dom zdravlja Karlovac, 47000 Karlovac, Dr. Vladka Mačeka 48, uz naznaku “Prijava na natječaj za radno mjesto ___________”.

Nepotpune i nepravovremene prijave neće se razmatrati.

Na temelju čl. 13. Zakona o ravnopravnosti spolova, na natječaj se mogu javiti osobe oba spola.

Kandidat koji prema posebnim propisima ostvaruje pravo prednosti, mora se u prijavi pozvati na to pravo, odnosno uz prijavu priložiti svu propisanu dokumentaciju prema posebnom zakonu. Kandidat  koji se poziva na pravo prednosti prilikom zapošljavanja temeljem Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (Narodne novine br. 121/17) uz prijavu na javni natječaj dužan je, osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, priložiti i dokaze o ostvarivanju prava prednosti prilikom zapošljavanja iz članka 103. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji, navedenim na stranicama Ministarstva hrvatskih branitelja https://branitelji.gov.hr/zaposljavanje-843/843.

Kandidati koji se pozivaju na pravo prednosti pri zapošljavanju sukladno članku 48. Zakona o civilnim stradalnicima Domovinskog rata dužni su se pozvati na pravo prednosti te uz dokaze o ispunjavanju uvjeta iz natječaja priložiti dokaze iz čl. 49. Zakona o civilnim stradalnicima Domovinskog rata, dostupne na poveznici

https://branitelji.gov.hr/UserDocsImages/dokumenti/Nikola/popis%20dokaza%20za%20ostvarivanje%20prava%20prednosti%20pri%20zapo%C5%A1ljavanju%20Zakon%20o%20civilnim%20stradalnicima%20iz%20DR.pdf.

  1. Dom zdravlja Karlovac zadržava pravo moguće provjere stručnih i radnih sposobnosti kandidata koji ispunjavaju formalne uvjete natječaja, kao i poništenja natječaja. U slučaju provjere stručnih i radnih sposobnosti kandidata, poziv kandidatima za provjeru stručnih i radnih sposobnosti, kao i sve obavijesti o tijeku natječaja i rezultati natječaja bit će objavljeni na web stranici Doma zdravlja Karlovac www.domzdravlja-karlovac.hr te kandidati neće biti pojedinačno pisano obavještavani. Vrijeme održavanja stručnih i radnih sposobnosti bit će objavljeno na web stranici najmanje pet dana prije provjere.

Kandidat koji ne pristupi provjeri stručnih i radnih sposobnosti na temelju poziva objavljenog na web stranici, smatra se da je povukao prijavu i više se ne smatra kandidatom prijavljenim na natječaj.

  1. Svi kandidati podnošenjem ponude na natječaj daju privolu Domu zdravlja Karlovac kao voditelju obrade da se u njoj navedeni osobni podaci prikupljaju i obrađuju u svrhu provedbe natječajnog postupka, kontaktiranja i objave na mrežnoj stranici voditelja obrade, te čuvaju u skladu s općim aktom voditelja obrade.
  1. Rezultati natječaja objavit će se na web stranici Doma zdravlja Karlovac www.domzdravlja-karlovac.hr u roku od 30 dana od završetka natječaja.

                                                                                    DOM ZDRAVLJA KARLOVAC

Skip to content