+385 47 411 277 dz-karlovac@ka.t-com.hr

Ur. broj: 01-1551/19 od 11.IX.2019.
Dom zdravlja Karlovac, Dr. Vladka Mačeka 48, Karlovac, temeljem članka 25. Statuta Doma zdravlja Karlovac objavljuje

N A T J E Č A J
1. Raspisuje se natječaj za prijam u radni odnos:
1.1. Doktora medicine specijalista opće/obiteljske medicine ili doktora medicine, jedan izvršitelj/ica na određeno vrijeme od 6 mjeseci s mogućnošću zasnivanja radnog odnosa na neodređeno vrijeme nakon dobivanja suglasnosti Ministarstva zdravstva
Uvjet: VSS – doktor medicine specijalist opće/obiteljske medicine, položen stručni ispit, odobrenje za samostan rad (licenca), vozački ispit “B” kategorije,
ili doktor medicine, položen stručni ispit, odobrenje za samostan rad (licenca), vozački ispit “B” kategorije.
Probni rad 2 mjeseca.
Uz vlastoručno potpisanu prijavu kandidati su dužni priložiti: životopis,  dokaz o stručnoj spremi (preslik diplome), preslik domovnice, uvjerenje o položenom stručnom ispitu (ako je kandidat imao obvezu polaganja) (preslik), odobrenje za samostalan rad-licencu (preslik), uvjerenje o položenom specijalističkom ispitu iz opće/obiteljske medicine (preslik), potvrdu – elektronski ispis podataka evidentiranih pri Hrvatskom zavodu za mirovinsko osiguranje ne stariju od 3 mjeseca od dana objave ovog natječaja, preslik vozačke dozvole i uvjerenje o nekažnjavanju ne starije od 3 mjeseca od dana objave ovog natječaja.
1.2. Doktora medicine specijalista opće/obiteljske medicine ili doktora medicine, jedan izvršitelja/ica na određeno vrijeme od 6 mjeseci s mogućnošću zasnivanja radnog odnosa na neodređeno vrijeme nakon dobivanja suglasnosti Ministarstva zdravstva
Uvjet: VSS – doktor medicine specijalist opće/obiteljske medicine, položen stručni ispit, odobrenje za samostan rad (licenca), vozački ispit “B” kategorije,
ili doktor medicine, položen stručni ispit, odobrenje za samostan rad (licenca), vozački ispit “B” kategorije.
Rad u ordinaciji opće/obiteljske medicine u Krnjaku, a po potrebi i ostalim ordinacijama Doma zdravlja Karlovac.
Probni rad 2 mjeseca.
Uz vlastoručno potpisanu prijavu kandidati su dužni priložiti: životopis,  dokaz o stručnoj spremi (preslik diplome), preslik domovnice, uvjerenje o položenom stručnom ispitu (ako je kandidat imao obvezu polaganja) (preslik), odobrenje za samostalan rad-licencu (preslik), uvjerenje o položenom specijalističkom ispitu iz opće/obiteljske medicine (preslik), potvrdu – elektronski ispis podataka evidentiranih pri Hrvatskom zavodu za mirovinsko osiguranje ne stariju od 3 mjeseca od dana objave ovog natječaja, preslik vozačke dozvole i uvjerenje o nekažnjavanju ne starije od 3 mjeseca od dana objave ovog natječaja.
2. Priložene isprave dostavljaju se u neovjerenom presliku, uz obvezu predočenja izvornika dokumenta na zahtjev.
U prijavi se obavezno navode podaci podnositelja prijave (osobno ime i prezime, datum i mjesto rođenja, adresa stanovanja, broj telefona/mobitela, po mogućnosti adresa elektroničke pošte).
Rok za podnošenje prijava je 8 dana od dana objave natječaja u Narodnim novinama, odnosno od 14.09.2019. do 21.09.2019. godine.
Pisane prijave s dokazima o ispunjenju uvjeta natječaja podnose se na adresu: Dom zdravlja Karlovac, 47000 Karlovac, Dr. Vladka Mačeka 48, uz naznaku “Prijava na natječaj za radno mjesto ___________”.
Nepotpune i nepravovremene prijave neće se razmatrati.
Na temelju čl. 13. Zakona o ravnopravnosti spolova, na natječaj se mogu javiti osobe oba spola.
Kandidat koji prema posebnim propisima ostvaruje pravo prednosti, mora se u prijavi pozvati na to pravo, odnosno uz prijavu priložiti svu propisanu dokumentaciju prema posebnom zakonu. Kandidat koji se poziva na pravo prednosti prilikom zapošljavanja temeljem Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (Narodne novine br. 121/17) uz prijavu na javni natječaj dužan je, osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, priložiti i dokaze o ostvarivanju prava prednosti prilikom zapošljavanja iz članka 103. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji, navedenim na stranicama Ministarstva hrvatskih branitelja.

3. Dom zdravlja Karlovac zadržava pravo moguće provjere stručnih i radnih sposobnosti kandidata koji ispunjavaju formalne uvjete natječaja, kao i poništenja natječaja. U slučaju provjere stručnih i radnih sposobnosti kandidata, poziv kandidatima za provjeru stručnih i radnih sposobnosti, kao i sve obavijesti o tijeku natječaja i rezultati natječaja bit će objavljeni na web stranici Doma zdravlja Karlovac  te kandidati neće biti pojedinačno pisano obavještavani. Vrijeme održavanja stručnih i radnih sposobnosti bit će objavljeno na web stranici najmanje pet dana prije provjere.
Kandidat koji ne pristupi provjeri stručnih i radnih sposobnosti na temelju poziva objavljenog na web stranici, smatra se da je povukao prijavu i više se ne smatra kandidatom prijavljenim na natječaj.

4. Rezultati natječaja objavit će se na web stranici Doma zdravlja Karlovac  u roku od 30 dana od završetka natječaja.

Dom zdravlja Karlovac

Skip to content