+385 47 411 277 dz-karlovac@ka.t-com.hr

Ur. broj: 01-1327/19 od 06.VIII.2019.

Dom zdravlja Karlovac, Dr. Vladka Mačeka 48, Karlovac, temeljem članka 26. Statuta Doma zdravlja Karlovac objavljuje

N A T J E Č A J

  1. Raspisuje se natječaj za prijam u radni odnos:

1.1. Prvostupnika medicinske radiologije u djelatnosti specijalističko konzilijarne zdravstvene zaštite – radiologija – snimanje zubi, jedan izvršitelj/ica na određeno vrijeme do povratka privremeno odsutne radnice

UVJETI: VŠS prvostupnik medicinske radiologije, položen stručni ispit i odobrenje za samostalan rad

Probni rad jedan mjesec.

Uz vlastoručno potpisanu prijavu kandidati su dužni priložiti: životopis, dokaz o stručnoj spremi (preslik diplome), uvjerenje o položenom stručnom ispitu (preslik), odobrenje za samostalan rad (preslik), preslik domovnice, potvrdu – elektronski ispis podataka evidentiranih pri Hrvatskom zavodu za mirovinsko osiguranje ne stariju od 3 mjeseca od dana objave ovog natječajai uvjerenje o nekažnjavanju ne starije od 3 mjeseca od dana objave ovog natječaja.

1.2. Stručni referent 1 u Odjelu za pravno kadrovske i opće poslove, jedan izvršitelj/ica na neodređeno vrijeme

UVJETI: SSS, završena ekonomska škola

Probni rad dva mjeseca.

Uz vlastoručno potpisanu prijavu kandidati su dužni priložiti: životopis, dokaz o stručnoj spremi (preslik svjedodžbe), preslik domovnice,potvrdu – elektronski ispis podataka evidentiranih pri Hrvatskom zavodu za mirovinsko osiguranje ne stariju od 3 mjeseca od dana objave ovog natječaja i uvjerenje o nekažnjavanju ne starije od 3 mjeseca od dana objave ovog natječaja.

 

  1. Priložene isprave dostavljaju se u neovjerenom presliku, uz obvezu predočenja izvornika dokumenta na zahtjev.

U prijavi se obavezno navode podaci podnositelja prijave (osobno ime i prezime, datum i mjesto rođenja, adresa stanovanja, broj telefona/mobitela, po mogućnosti adresa elektroničke pošte).

Rok za podnošenje prijava je 8 dana od dana objave natječaja u Narodnim novinama, odnosno od 08.08.2019. do 15.08.2019. godine.

Pisane prijave s dokazima o ispunjenju uvjeta natječaja podnose se na adresu: Dom zdravlja Karlovac, 47000 Karlovac, Dr. Vladka Mačeka 48, uz naznaku “Prijava na natječaj za radno mjesto ___________”.

Nepotpune i nepravovremene prijave neće se razmatrati.

Na temelju čl. 13. Zakona o ravnopravnosti spolova, na natječaj se mogu javiti osobe oba spola.

Kandidat koji prema posebnim propisima ostvaruje pravo prednosti, mora se u prijavi pozvati na to pravo, odnosno uz prijavu priložiti svu propisanu dokumentaciju prema posebnom zakonu. Kandidat  koji se poziva na pravo prednosti prilikom zapošljavanja temeljem Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (Narodne novine br. 121/17) uz prijavu na javni natječaj dužan je, osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, priložiti i dokaze o ostvarivanju prava prednosti prilikom zapošljavanja iz članka 103. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji, navedenim na stranicama Ministarstva hrvatskih branitelja.

  1. Dom zdravlja Karlovac zadržava pravo moguće provjere stručnih i radnih sposobnosti kandidata koji ispunjavaju formalne uvjete natječaja, kao i poništenja natječaja. U slučaju provjere stručnih i radnih sposobnosti kandidata, poziv kandidatima za provjeru stručnih i radnih sposobnosti, kao i sve obavijesti o tijeku natječaja i rezultati natječaja bit će objavljeni na web stranici Doma zdravlja Karlovac te kandidati neće biti pojedinačno pisano obavještavani. Vrijeme održavanja stručnih i radnih sposobnosti bit će objavljeno na web stranici najmanje pet dana prije provjere.

Kandidat koji ne pristupi provjeri stručnih i radnih sposobnosti na temelju poziva objavljenog na web stranici, smatra se da je povukao prijavu i više se ne smatra kandidatom prijavljenim na natječaj.

  1. Rezultati natječaja objavit će se na web stranici Doma zdravlja Karlovac u roku od 30 dana od završetka natječaja.

 

 

Dom zdravlja Karlovac

 

Skip to content