+385 47 411 277 dz-karlovac@ka.t-com.hr
Select Page

Ur. broj: 01-1411/22 od 26.VII.2022.

Dom zdravlja Karlovac, Dr. Vladka Mačeka 48, Karlovac, temeljem članka 25. Statuta Doma zdravlja Karlovac objavljuje

NATJEČAJ ZA PRIJAM PRIPRAVNIKA            

          

  1. Raspisuje se natječaj za prijam pripravnika u radni odnos na određeno vrijeme radi stjecanja prvog radnog iskustava – obavljanja pripravničkog staža u trajanju od jedne godine:
  2. Medicinske sestre/tehničara – 1 izvršitelj/ica na određeno vrijeme

       Uvjet: SSS – medicinska sestra/tehničar           

                                                        

  1. Kandidat treba ispunjavati uvjete propisane odlukom Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, Mjerama  aktivne politike zapošljavanja – nezaposlena osoba bez staža osiguranja u obrazovnoj razini, prijavljena u evidenciju nezaposlenih.

Pripravnik ima pravo na pripravničku plaću  koja iznosi 85% plaće radnog mjesta, a sukladno Uredbi o nazivima radnih mjesta i koeficijentima složenosti poslova u javnim službama i trošak prijevoza sukladno Odluci Upravnog vijeća Hrvatskog zavoda za zapošljavanje.

U postupku odabira kandidata uzet će se u obzir kandidati koji su ranije završili obrazovanje, koji su završili obrazovanje u propisanom roku, te u slučaju jednakog trajanja obrazovanja kod dva ili više kandidata prosjek ocjena postignut tijekom školovanja.

                                                      

III. Uz prijavu na natječaj kandidati su dužni priložiti: životopis, preslik svjedodžbe, preslik svjedodžbi sva četiri razreda i završnog ispita, dokaz o državljanstvu (preslik domovnice, osobne iskaznice ili putovnice), uvjerenje o prijavi u evidenciji nezaposlenih osoba pri Zavodu za zapošljavanje i elektronički zapis o podacima evidentiranim u matičnoj evidenciji Hrvatskog  zavoda za mirovinsko osiguranje ne stariji od 1 mjeseca od dana objave natječaja, uvjerenje o nekažnjavanju

Sva tražena dokumentacija dostavlja se u neovjerenoj preslici, uz obvezu predočenja izvornika dokumenata na zahtjev.

Na natječaj se mogu javiti osobe oba spola. 

  1. Rok za podnošenje prijava je 8 dana od dana objave natječaja u Narodnim novinama, odnosno od 28. srpnja 2022. do 4. kolovoza 2022. godine.

Pisane prijave s dokazima o ispunjenju uvjeta natječaja podnose se na adresu: Dom zdravlja Karlovac, 47000 Karlovac, Dr. Vladka Mačeka 48, uz naznaku “Prijava na natječaj za prijam pripravnika”.

Nepotpune i nepravovremene prijave neće se razmatrati.

  1. Kandidat koji prema posebnim propisima ostvaruje pravo prednosti, mora se u prijavi pozvati na to pravo, odnosno uz prijavu priložiti svu propisanu dokumentaciju prema posebnom zakonu. Kandidat koji se poziva na pravo prednosti prilikom zapošljavanja temeljem Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (Narodne novine br. 121/17) uz prijavu na javni natječaj dužan je, osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, priložiti i dokaze o ostvarivanju prava prednosti prilikom zapošljavanja iz članka 103. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji, navedenim na stranicama Ministarstva hrvatskih branitelja https://branitelji.gov.hr/zaposljavanje-843/843.

Rezultati natječaja objavit će se na web stranici Doma zdravlja Karlovac www.domzdravlja-karlovac.hr u roku od 30 dana od završetka natječaja.

Skip to content