+385 47 411 277 dz-karlovac@ka.t-com.hr
Select Page

Dom zdravlja Karlovac, Dr. Vladka Mačeka 48, Karlovac, temeljem članka 26. Statuta Doma zdravlja Karlovac objavljuje

NATJEČAJ

Za prijam na stručno osposobljavanje za rad na radnom mjestima:
1. Medicinske sestre/tehničara, jedan izvršitelj/ica na određeno vrijeme od 12 mjeseci
Uvjet: SSS – završena srednja medicinska škola u trajanju od 4 godine
2. Računovodstveni referent 2 – financijski knjigovođa, jedan izvršitelj/ica na određeno vrijeme od 12 mjeseci
Uvjet: SSS – završena ekonomska škola
3. Stručni referent, jedan izvršitelj/ica na određeno vrijeme od 12 mjeseci
Uvjet: SSS – ekonomska škola ili srednja škola općeg smjera i daktilografski ispit I B klase
Rok za podnošenje prijava je od 19.09.2018. do 26.09.2018. godine.
Prijave se podnose u pisanom obliku na adresu: Dom zdravlja Karlovac, Dr. V. Mačeka 48, 47000 Karlovac, uz naznaku “Prijava na natječaj“.
Uz prijavu, kandidati su dužni priložiti životopis, preslik svjedodžbe, preslik domovnice i elektronski  ispis o podacima evidentiranim pri Hrvatskom zavodu za mirovinsko osiguranje (ne starije od tri mjeseca od dana podnošenja prijave.
Nepotpune ili nepravovremene prijave neće se razmatrati.
Kandidat koji ne podnese pravodobnu i urednu prijavu ili ne ispunjava formalne uvjete iz natječaja neće se smatrati kandidatom u postupku prijama, o čemu će mu biti dostavljena pisana obavijest.
Na natječaj se mogu javiti osobe oba spola.

Na ovaj natječaj mogu se prijaviti nezaposlene osobe koje prema Zakona o poticanju zapošljavanja, osim ispunjavanja uvjeta tražene stručne spreme pripadaju i ciljanoj skupini  i ispunjavaju uvjete za primjenu mjere aktivne politike zapošljavanja “Stručno osposobljavanje za rad bez zasnivanja radnog odnosa” putem Hrvatskog zavoda za zapošljavanje. Kandidat  koji ostvaruje pravo prednosti pri zapošljavanju, dužan je u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo i ima prednost u odnosu na sve ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima. Uz prijavu na natječaj kandidat koji se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju, dužan je, osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta,  priložiti  i rješenje odnosno potvrdu iz koje je vidljivo navedeno pravo te ostale dokaze utvrđene propisom temeljem kojeg kandidat ostvaruje pravo prednosti pri zapošljavanju.
Rezultati natječaja objavit će se na web stranici Doma zdravlja Karlovaca https://www.domzdravlja-karlovac.hr/ u roku od 30 dana od završetka natječaja.

Skip to content