+385 47 411 277 dz-karlovac@ka.t-com.hr
Select Page

Ur. broj: 12-399/20 od 28.II.2020.

Na temelju članka 85. Zakona o zdravstvenoj zaštiti (NN br. 100/18 i 125/19), članka 23. Statuta Doma zdravlja Karlovac i Odluke o raspisivanju Natječaja Upravnog vijeća Doma zdravlja Karlovac, Broj: 12-382/20 od 27. veljače 2020. godine, Upravno vijeće Doma zdravlja Karlovac raspisuje

N A T J E Č A J

za imenovanje ravnatelja Doma zdravlja Karlovac

Raspisuje se natječaj za imenovanje ravnatelja/ice Doma zdravlja Karlovac, na mandat od četiri godine.

Uvjeti: završen preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij te najmanje pet godina radnog iskustva u struci.

Uz vlastoručno potpisanu prijavu na natječaj kandidati su dužni priložiti:

  • životopis,
  • dokaz o završenom preddiplomskom i diplomskom sveučilišnom studiju ili integriranom preddiplomskom i diplomskom sveučilišnom studiju (preslik diplome),
  • dokaz o hrvatskom državljanstvu (preslik domovnice ili osobne iskaznice ili putovnice ili vojne iskaznice ili elektronički zapis iz knjige državljana),
  • dokaz o traženom radnom iskustvu u struci od najmanje pet godina (potvrde dosadašnjih poslodavaca o vrsti poslova i trajanju radnog odnosa ili preslike ugovora o radu iz kojih mora biti vidljivo ostvareno radno iskustvo u struci),
  • potvrdu – elektronski ispis podataka evidentiranih pri Hrvatskom zavodu za mirovinsko osiguranje ne stariju od jednog mjeseca od dana objave natječaja (izvornik),
  • uvjerenje nadležnog suda da se protiv kandidata ne vodi kazneni postupak, ne starije od jednog mjeseca od dana objave natječaja (izvornik).

Prijave s dokumentacijom o ispunjavanju uvjeta podnose se u zatvorenoj omotnici na adresu Doma zdravlja Karlovac, Dr. Vladka Mačeka 48, Karlovac, s naznakom “Natječaj za ravnatelja  – ne otvarati”.

Rok za podnošenje prijave je 8 dana od dana objave natječaja u “Narodnim novinama”, odnosno od 05.03.2020. do 12.03.2020. godine.

Ravnatelj se imenuje na mandat od četiri godine, a po isteku mandata ista osoba može, na temelju natječaja ponovno biti imenovana za ravnatelja.

U prijavi se obavezno navode podaci podnositelja prijave (osobno ime i prezime, datum i mjesto rođenja, adresa stanovanja, broj telefona/mobitela, po mogućnosti adresa elektroničke pošte).

Dom zdravlja Karlovac zadržava pravo moguće provjere stručnih i radnih sposobnosti kandidata koji ispunjavaju formalne uvjete natječaja, kao i poništenja natječaja.

Nepotpune i nepravovremene prijave neće se razmatrati.

Podnošenjem prijave na natječaj, kandidati natječaja su izričito suglasni da Dom zdravlja Karlovac kao voditelj zbirke osobnih podataka može prikupljati, koristiti se i dalje obrađivati podatke u svrhu provedbe natječajnog postupka sukladno propisima koji uređuju zaštitu osobnih podataka.

Kandidati će biti obaviješteni o rezultatima izbora u roku 30 dana od dana isteka roka za podnošenje prijava na natječaj.

Upravno vijeće

            Doma zdravlja Karlovac

Skip to content