+385 47 411 277 dz-karlovac@ka.t-com.hr
Select Page

Dom zdravlja Karlovac, dr. Vladka Mačeka 48, Karlovac, temeljem članka 26. Statuta Doma zdravlja Karlovac objavljuje
N A T J E Č A J
za prijem u radni odnos prvostupnice sestrinstva u patronaži, jednog izvršitelja na određeno vrijeme, zamjena za odsutnu djelatnicu (bolovanje i rodiljni dopust).

UVJETI: VŠS prvostupnica sestrinstva, položen stručni ispit, odobrenje za samostalan rad (licenca), vozački ispit B kategorije.

Probni rad: 2 mjeseca.
Rok za podnošenje zamolbi: od 9.2.2017.do 16.2.2017.
Uz prijavu kandidati su dužni priložiti: životopis, dokaz o stručnoj spremi (preslik diplome), dokaz o hrvatskom državljanstvu (preslik domovnice), uvjerenje o položenom stručnom ispitu (preslik), odobrenje za samostalan rad-licencu (preslik) i preslik vozačke dozvole “B” kategorije.

Prijave se podnose neposredno ili poštom na adesu: Dom zdravlja Karlovac, 47000 Karlovac, dr. Vladka Mačeka 48, s naznakom «prijava na natječaj ».

Na temelju čl. 13. Zakona o ravnopravnosti spolova, na natječaj se mogu javiti osobe oba spola. Kandidati koji ostvaruju pravo prednosti pri zapošljavanju, dužni su u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo i imaju prednost u odnosu na sve ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima. Uz prijavu na natječaj dužni su priložiti rješenje odnosno potvrdu iz koje je vidljivo navedeno pravo te dokaz o nezaposlenosti.

Rezultati natječaja objavit će se na web stranici Doma zdravlja Karlovac www.domzdravlja-karlovac.hr u roku od 30 dana od završetka natječaja.

Natječaj za prvostupnicu sestrinstva na određeno vrijeme

Skip to content