+385 47 411 277 dz-karlovac@ka.t-com.hr
Select Page

Na temelju članka 26. Satuta Doma zdravlja Karlovac i odredbi Pravilnika o mjerilima za prijam specijalizanata (“Narodne novine” br. 83/2015), raspisuje se

N A T J E Č A J
za prijem u radni odnos na neodređeno vrijeme i upućivanje na specijalizaciju

I
Raspisuje se natječaj za prijem u radni odnos na neodređeno vrijeme i upućivanje na specijalizaciju iz ortodoncije.
II
Opći uvjeti koje pristupnik mora ispunjavati:
– zdravstveni radnik sa završenim integriranim preddiplomskim i diplomskim sudijem zdravstvenog
usmjerenja, akademskog naziva doktor dentalne medicine,
– odobrenje za samostalan rad.

III
Uz prijavu na natječaj i životopis pristupnici su obvezni priložiti preslike slijedećih dokumenata:
Diploma Stomatološkog fakulteta
Uvjerenje o položenom stručnom ispitu
Odobrenje za samostalan rad
Dokaz o državljanstvu/domovnica.

IV
U svrhu utvrđivanja redoslijeda pristupnika za prijam u radni odnos i odobravanje specijalizacije, pristupnik je dužan priložiti preslike sljedećih dokumenata:

1. Potvrdu fakulteta o dužini trajanja studija i eventualnim razlozima produžetka studija sukladno
članku 3. red. br. 1. Pravilnika o mjerilima za prijam specijalizanata (NN 83/2015)
2. Potvrdu fakulteta o općem prosjeku ocjena tijekom studija (na dvije decimale)
3. Prijepis položenih ispita na studiju
4. Potvrdu o nagradama za vrijeme studija (rektora ili dekana )
5. Potvrdu o statusu poslijediplomskog doktorskog studija – suklado čl. 3. red. br. 4.
Pravilnika o mjerilima za prijam specijalizanata (NN 83/2015),
6. Dokaz o stručnoj i znanstvenoj aktivnosti (radovi u indeksiranim časopisima CC, SCI, SSCI (ako je
Pristupnik prvi autor ili koautor), radovi objavljeni “in extenso” (ako je pristupnik prvi autor ili
koautor), ostali radovi i sažeci (ako je pristupnik prvi autor ili koautor)
7. Popis objavljenih radova i kopije radova,
8. Preslik ugovora o radu ako je pristupnik radio u primarnoj zdravstvenoj zaštiti (rad u primarnoj
zdravstvenoj zaštiti, u primarnoj zdravstvenoj zaštiti na otocima i/ili na području RH čiji je
indeks razvijenosti ispod 100%, u bolničkoj zdravstvenoj ustanovi – rad bez specijalizacije) ili
potvrdnica poslodavca
9. Potvrdu Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje – elektronički zapis o radnom stažu, ne starije
od 6 mjeseci.

 

V
Kandidat koji ostvaruje pravo prednosti pri zapošljavanju, dužan je u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo i ima prednost u odnosu na sve ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima. Uz prijavu na natječaj kandidat koji se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju, dužan je, osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, priložiti i rješenje odnosno potvrdu iz koje je vidljivo navedeno pravo te ostale dokaze utvrđene propisom temeljem kojeg kandidat ostvaruje pravo prednosti pri zapošljavanju.

Bodovanje i razgovor obavlja se samo za one pristupnike koji su podnijeli potpunu dokumentaciju.
Nepotpune i nepravodobne zamolbe neće se razmatrati, niti će podnositelji nepotpunih prijava biti pozvani na dopunu dokumentacije.

O terminu razgovora s Povjerenstvom svaki se pristupnik izvješćuje pisanim putem ili putem elektroničke pošte. Na razgovoru s Povjerenstvom kandidati su obvezni predočiti izvornike dokumenata priloženih uz prijavu.

Kandidati su u prijavi obvezni navesti adresu svoje elektroničke pošte, pratiti svoju elektroničku poštu, potvrditi primitak e-poruke i odgovoriti na sve primljene e-poruke.

Odabir kandidata izvršit će se sukladno kriterijima utvrđenom Pravilnikom o mjerilima za prijam specijalizanata (“Narodne novine” br. 83/15).

Odluka o odabiru specijalizanata bit će javno objavljena na oglasnoj ploči odnosno web stranici Doma zdravlja Karlovac www.zj http://domzdravlja-karlovac.hr najkasnije u roku od 20 dana od dana obavljenog razgovora sa pristupnicima natječaja.

Natječaj ostaje otvoren u razdoblju od 10. kolovoz 2017. do 17. kolovoz 2017.

Sukladno članku 13. Zakona o ravnopravnosti spolova, na natječaj se mogu javiti osobe oba spola.

Zamolbe sa potrebnom dokumentacijom dostaviti na adresu: Dom zdravlja Karlovac, dr.Vladka Mačeka 48, 47000 Karlovac, sa naznakom “natječaj za specijalizaciju”.

Original dokument  Natječaj za upućivanje na specijalizaciju

 

Skip to content