+385 47 411 277 dz-karlovac@ka.t-com.hr
Select Page

Dom zdravlja Karlovac, dr. Vladka Mačeka 48, Karlovac, temeljem članka 26. Statuta Doma zdravlja Karlovac objavljuje

NATJEČAJ

– za prijam na stručno osposobljavanje za rad:

  1. Medicinske sestre/tehničara, jedan izvršitelj na određeno vrijeme od jedne godine.

Uvjet: Završena srednja medicinska škola u trajanju od 4 godine – medicinska

sestra/tehičar.

  1. Dentalni asistent/asistentica, jedan izvršitelj na određeno vrijeme od jedne godine.

Uvjet: Završena srednja škola za dentalnog asistenta/asistenticu – dentalni

asistent/asistentica.

Uz prijavu kandidati su dužni priložiti: životopis,  dokaz o stručnoj spremi (preslik svjedodžbe),  dokaz o hrvatskom državljanstvu (preslik domovnice ), potvrda – elektroniski ispis podataka evidentiranih pri Hrvatskom zavodu za mirovinsko osiguranje.

Rok za podnošenje ponuda od 29.11.2017. do 6.12.2017. Ponude se podnose u pisanom obliku na adresu: Dom zdravlja Karlovac, Karlovac, dr.V.Mačeka 48, uz naznaku “Ponuda na oglas”.

Na natječaj se mogu javiti osobe oba spola.

Na ovaj natječaj mogu se prijaviti nezaposlene osobe koje prema Zakona o poticanju zapošljavanja, osim ispunjavanja uvjeta tražene stručne spreme pripadaju i ciljanoj skupini  i ispunjavaju uvjete za primjenu mjere aktivne politike zapošljavanja “Stručno osposobljavanje za rad bez zasnivanja radnog odnosa” putem Hrvatskog zavoda za zapošljavanje.

Kandidati koji ostvaruju pravo prednosti pri zapošljavanju, dužni su u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo i imaju prednost u odnosu na sve ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima. Uz prijavu na natječaj dužni su priložiti rješenje odnosno potvrdu iz koje je vidljivo navedeno pravo te dokaz o nezaposlenosti.

Nepotpune ponude i ponude prispjele nakon isteka roka za podnošenje ponuda  neće se razmatrati.

Rezultati natječaja objavit će se na web stranici Doma zdravlja Karlovac u roku od 30 dana od završetka natječaja.

—————-

Skip to content