+385 47 411 277 dz-karlovac@ka.t-com.hr
Select Page

Dom zdravlja Karlovac, dr. Vladka Mačeka 48, Karlovac, temeljem članka 26. Statuta Doma zdravlja Karlovac objavljuje

NATJEČAJ
– za prijam u radni odnos doktora dentalne medicine na određeno vrijeme, zamjena za bolovanje i rodiljni dopust, jedan izvršitelj.
– za prijam u radni odnos doktora dentalne medicine na određeno vrijeme, zamjena za bolovanje i godišnji odmor, jedan izvršitelj.

Uvjet: Doktor dentalne medicine, položen stručni ispit i odobrenje za samostan rad (licenca).

Probni rad 2 mjeseca.

Uz prijavu kandidati su dužni priložiti: životopis, dokaz o stručnoj spremi (preslik diplome), dokaz o hrvatskom državljanstvu (preslik domovnice), uvjerenje o položenom stručnom ispitu, odobrenje za samostalan rad-licenca (preslik), elektronski ispis podataka evidentiranih pri Hrvatskom zavodu za mirovinsko.
Rad u ordinacijama dentalne medicine Doma zdravlja, po potrebi rad na terenu.

Rok za podnošenje ponuda je od 22. lipnja 2017. do 29. lipnja 2017. Ponude se podnose u pisanom obliku na adresu: Dom zdravlja Karlovac, Karlovac, dr.Vladka Mačeka 48, uz naznaku “Ponuda na natječaj”.

Na temelju čl. 13. Zakona o ravnopravnosti spolova, na natječaj se mogu javiti osobe oba spola. Kandidati koji ostvaruju pravo prednosti pri zapošljavanju, dužni su u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo i imaju prednost u odnosu na sve ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima. Uz prijavu na natječaj dužni su priložiti rješenje odnosno potvrdu iz koje je vidljivo navedeno pravo te dokaz o nezaposlenosti.

Nepotpune ponude i ponude prispjele nakon isteka roka za podnošenje ponuda neće se razmatrati.
Rezultati natječaja objavit će se na web stranici Doma zdravlja Karlovac  u roku od 30 dana od završetka natječaja.

Skip to content