+385 47 411 277 dz-karlovac@ka.t-com.hr
Select Page

Dom zdravlja Karlovac, dr. Vladka Mačeka 48, Karlovac, temeljem članka 26. Statuta Doma zdravlja Karlovac objavljuje

NATJEČAJ

I  Raspisuje se natječaj za prijam u radni odnos:

1. Doktora dentalne medicine, jednog izvršitelja na neodređeno vrijeme.

UVJETI: doktor dentalne medicine, položen stručni ispit, odobrenje za samostalan rad (licenca).

Uz prijavu kandidati su dužni priložiti: životopis,diplomu Stomatološkog fakulteta, domovnicu, uvjerenje o položenom stručnom ispitu, odobrenje za samostalan rad-licencu i ispis – potvrdu o podacima evidentiranim u Hrvatskom zavodu za mirovinsko osiguranje ne stariji od 3 mjeseca od dana objave ovog natječaja.

Probni rad: 2 mjeseca.

Rad u ordinaciji Krnjak, po potrebi i ostalim ordinacijama Doma zdravlja Karlovac.

Početak rada nakon ugovaranja ordinacije sa Hrvatskim zavodom za zdravstveno osiguranje.

2. Medicinske sestre/tehničara, na neodređeno vrijeme, dva izvršitelja.

Uvjet: Završena srednja medicinska škola, položen stručni ispit, odobrenje za samostan rad (kandidati koji su završili petogodišnju školu nemaju uvjet položenog stručnog ispita).

Uz prijavu kandidati su dužni priložiti: životopis,  svjedodžbe,  domovnicu, odobrenje za samostalan rad-licencu (preslik), potvrdu – elektronski ispis podataka evidentiranih pri Hrvatskom zavodu za mirovinsko osiguranje ne stariji od 3 mjeseca od dana objave ovog natječaja, a kandidati sa završenom srednjom školom u trajanju od 4 godine trebaju dostaviti i uvjerenje o položenom stručnom ispitu

Probni rad: 1 mjesec.

Rad u ordinacijama obiteljske i dentalne medicine Krnjak.

Početak rada u ordinaciji Krnjak nakon ugovaranja ordinacije sa Hrvatskim zavodom za zdravstveno osiguranje.

3. Specijaliste ortodonta, jednog izvršitelja na određeno vrijeme od jedne godine. 

Uvjet: Završen Stomatološki fakultet, završena specijalizacija iz ortodoncije, položen stručni ispit, odobrenje za samostan rad (licenca).

Uz prijavu kandidati su dužni priložiti: životopis, diplomu Stomatološkog fakulteta, uvjerenje o položenom specijalističkom ispitu  iz ortodoncije, domovnicu, uvjerenje o položenom stručnom ispitu, odobrenje za samostalan rad-licencu  i ispis – potvrdu o podacima evidentiranim u Hrvatskom zavodu za mirovinsko osiguranje ne stariji od 3 mjeseca od dana objave ovog natječaja.

Probni rad: 2 mjeseca.

4. Računovodstvenog referenta 2 – financijskog knjigovođe, jedan izvršitelj na   

    neodređeno vrijeme.

UVJET: SSS – završena ekonomska škola i 1 godina radnog iskustva u struci.

Uz prijavu kandidati su dužni priložiti: životopis, svjedodžbu, domovnicu, dokaz o traženom radnom iskustvu u struci od najmanje 1 godine (potvrde dosadašnjih poslodavaca o vrsti poslova i trajanju radnog odnosa ili preslike ugovora o radu ili ugovora o stručnom osposobljavanju iz kojih mora biti vidljivo ostvareno radno iskustvo u struci) i elektronički zapis o podacima evidentiranim u matičnoj evidenciji Hrvatskog    zavoda za mirovinsko osiguranje ne stariji od 3 mjeseca od dana objave ovog natječaja.

Probni rad: 1 mjesec.

  • 2 –

II Sva tražena dokumentacija dostavlja se u neovjerenoj preslici, uz obvezu predočenja izvornika dokumenata na zahtjev.

U prijavi se obavezno navode podaci podnositelja prijave (osobno ime i prezime, datum i mjesto rođenja, adresa stanovanja, broj telefona/mobitela, po mogućnosti adresa elektroničke pošte).

III . Zamolba u kojoj neće biti navedeni svi traženi podaci i dokumentacija navedena u ovom

natječaju smatrat će se neurednom prijavom. Kandidat koji ne podnese pravodobnu i urednu prijavu ili ne ispunjava formalne uvjete iz natječaja neće se smatrati kandidatom u postupku prijama, o čemu će mu biti dostavljena pisana obavijest.

Na natječaj se mogu javiti osobe oba spola.

IV. Rok za podnošenje prijava je od 16.11.2017. do 23.11.2017.

.

Prijave se podnose neposredno ili poštom na adesu: Dom zdravlja Karlovac,  47000 Karlovac, dr. Vladka Mačeka 48, s naznakom «prijava na natječaj ».

V. Kandidat  koji ostvaruje pravo prednosti pri zapošljavanju, dužan je u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo i ima prednost u odnosu na sve ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima. Uz prijavu na natječaj kandidat koji se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju, dužan je, osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta,  priložiti  i rješenje odnosno potvrdu iz koje je vidljivo navedeno pravo te ostale dokaze utvrđene propisom temeljem kojeg kandidat ostvaruje pravo prednosti pri zapošljavanju.

VI.  Dom zdravlja Karlovac zadržava pravo moguće provjere stručnih i radnih sposobnosti kandidata  koji ispunjavaju formalne uvjete iz natječaja, kao i poništenja natječaja.

U slučaju provjere stručnih i radnih sposobnosti kandidata, poziv kandidatima za provjeru stručnih i radnih sposobnosti, kao i sve obavijesti o tijeku natječaja i rezultati natječaja bit će objavljeni na web stranici Doma zdravlja Karlovac  te kandidati neće biti pojedinačno pisano obavještavani. Vrijeme održavanja provjere stručnih i radnih sposobnosti bit će objavljeno na web stranici najmanje 2 dana prije provjere.

Kandidat koji ne pristupi provjeri stručnih i radnih sposobnosti temeljem poziva objavljenog na web stranici,  smatra se da je povukao prijavu i više se ne smatra kandidatom prijavljenim na natječaj.

VII. Rezultati natječaja objavit će se na web stranici Doma zdravlja Karlovac  u roku od 30 dana od završetka natječaja.

—————-

Skip to content