+385 47 411 277 dz-karlovac@ka.t-com.hr
Select Page

Na temelju članka 26. Statuta Doma zdravlja Karlovac, ravnateljica Doma zdravlja Karlovac raspisuje

NATJEČAJ

za prijam u radni odnos na neodređeno vrijeme glavnog knjigovođe

1. Prijam u radni odnos glavnog knjigovođe, jednog izvršitelja izvršava se na neodređeno vrijeme.

2. Uvjeti: VŠS – prvostupnik ekonomije i dvije godine radnog iskustva u struci.

3. Uz prijavu na oglas kandidati su dužni priložiti:

  • životopis,
  • preslik diplome,
  • dokaz o hrvatskom državljanstvu (domovnica ili osobna iskaznica),
  • dokaz o traženom radnom iskustvu u struci od najmanje 2 godine, na poslovima  prvostupnika ekonomije (potvrde dosadašnjih poslodavaca o vrsti poslova i trajanju radnog odnosa ili preslike ugovora o radu ili ugovora o stručnom osposobljavanju iz kojih mora biti vidljivo ostvareno radno iskustvo na poslovima tražene struke i razine obrazovanja),
  • elektronički zapis o podacima evidentiranim u matičnoj evidenciji Hrvatskog    zavoda za mirovinsko osiguranje ne stariju od dana objave natječaja,
  • uvjerenje nadležnog suda da se protiv podnositelja prijave ne vodi kazneni postpak, ne starije od 6 mjeseci.

Sva tražena dokumentacija dostavlja se u neovjerenoj preslici, uz obvezu predočenja izvornika dokumenata na zahtjev.

U prijavi se obavezno navode podaci podnositelja prijave (osobno ime i prezime, datum i mjesto rođenja, adresa stanovanja, broj telefona/mobitela, po mogućnosti e-adresa) i naziv radnog mjesta na koji se prijavljuje.

Zamolba u kojoj neće biti navedeni svi traženi podaci i prilozi navedeni u ovom natječaju smatrat će se neurednom prijavom.

Kandidat koji ne podnese pravodobnu i urednu prijavu ili ne ispunjava formalne uvjete iz oglasa neće se smatrati kandidatom u postupku prijama, o čemu će mu biti dostavljena pisana obavijest.

Na oglas se mogu javiti osobe oba spola.

Obvezni probni rad traje dva mjeseca.

4. Kandidat koji ostvaruje pravo prednosti pri zapošljavanju, dužni su u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo i imaju prednost u odnosu na sve ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima. Uz prijavu na natječaj dužni su priložiti rješenje odnosno potvrdu iz koje je vidljivo navedeno pravo te dokaz o nezaposlenosti.

5. Dom zdravlja Karlovac zadržava pravo provjere stručnih i radnih sposobnosti kandidata koji su ispunili formalne uvjete iz natječaja, kao i poništenja natječaja.

Pozivi radi provjere stručnih i radnih sposobnosti kandidata, obavijesti o tijeku natječaja i rezultati natječaja bit će objavljeni na web-stranicama Doma zdravlja Karlovac te kandidati neće biti pojedinačno pisano obaviješteni.

Kandidat koji ne pristupi po pozivu smatra se da je povukao prijavu i više se ne smatra kandidatom prijavljenim na natječaj.

6. Rok za podnošenje prijava je od 26. 11.2015. do 3.12.2015.

Prijave se podnose neposredno ili poštom na adesu: Dom zdravlja Karlovac, 47 000 Karlovac, s naznakom «prijava na oglas».

7. O rezultatima javnog natječaja kandidati će biti izvješćeni u roku od 30 dana od isteka roka za podnošenje prijava.

Skip to content