+385 47 411 277 dz-karlovac@ka.t-com.hr
Select Page

Dom zdravlja Karlovac, dr. Vladka Mačeka 48, Karlovac, temeljem članka 26. Statuta Doma zdravlja Karlovac objavljuje

NATJEČAJ
za prijam u radni odnos med.sestre/tehničara, jedan izvršitelj, na neodređeno vrijeme,
Uvjet: SSS – medicinska sestra /tehničar, položen stručni ispit i odobrenje za samostalan rad ili medicinska sestra/ tehničar sa završenim srednjoškolskim obrazovanjem u trajanju od 5 godina i odobrenje za samostalan rad.

Uz prijavu kandidati su dužni priložiti:

  • životopis
  • dokaz o stručnoj spremi (preslik svjedodžbe)
  • dokaz o hrvatskom državljanstvu (preslik domovnice)
  • uvjerenje o položenom stručnom ispitu – samo za kandidate sa završenim srednjoškolskim obrazovanjem u trajanju od 4 godine (preslik)
  • odobrenje za samostalan rad – licencu (preslik)
  • ispis – potvrdu o podacima evidentiranim u Hrvatskom zavodu za mirovinsko osiguranje.

Probni rad 2 mjeseca.
Rad u ordinaciji dentalne medicine, po potrebi i ostalim ordinacijama.
Rok za podnošenje ponuda je 8 dana od dana objave.
Ponude se podnose u pisanom obliku na adresu: Dom zdravlja Karlovac, Karlovac, dr.V.Mačeka 48, uz naznaku “Ponuda na natječaj”.

Na temelju čl. 13. Zakona o ravnopravnosti spolova, na natječaj se mogu javiti osobe oba spola.
Kandidati koji ostvaruju pravo prednosti pri zapošljavanju, dužni su u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo i imaju prednost u odnosu na sve ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima. Uz prijavu na natječaj dužni su priložiti rješenje odnosno potvrdu iz koje je vidljivo navedeno pravo te dokaz o nezaposlenosti.
Nepotpune ponude i ponude prispjele nakon isteka roka za podnošenje ponuda neće se razmatrati.
Rezultati natječaja objavit će se na web stranici Doma zdravlja Karlovac www.domzdravlja-karlovac.hr u roku od 30 dana od završetka natječaja.

Skip to content