+385 47 411 277 dz-karlovac@ka.t-com.hr
Select Page

Dom zdravlja Karlovac, dr. Vladka Mačeka 48, Karlovac, temeljem članka 26. Statuta Doma zdravlja Karlovac objavljuje

NATJEČAJ

za prijam u radni odnos doktora medicine, jedan izvršitelj, na određeno vrijeme od 6 mjeseci.

Uvjet: Završen Medicinski fakultet, položen stručni ispit, odobrenje za samostan rad (licenca), vozački ispit “B” kategorije.

Rok za podnošenje ponuda je od 22.12.2016.do 28.12.2016.

Ponude se podnose u pisanom obliku na adresu: Dom zdravlja Karlovac, Karlovac, dr. V. Mačeka 48, uz naznaku “Ponuda na natječaj”.

Probni rad 2 mjeseca.

Rad u ordinaciji u Mahično, po potrebi ostalim ordinacijama.

Uz prijavu kandidati su dužni priložiti:

  • životopis
  • preslik diplome
  • uvjerenja o stručnom ispitu
  • licence
  • preslik vozačke dozvole „B“ kategorije,
  • domovnica
  • potvrdu – ispis o podacima evidentiranim pri Hrvatskom zavodu za mirovinsko osiguranje.

Na temelju čl. 13. Zakona o ravnopravnosti spolova, na natječaj se mogu javiti osobe oba spola. Kandidati koji ostvaruju pravo prednosti pri zapošljavanju, dužni su u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo i imaju prednost u odnosu na sve ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima. Uz prijavu na natječaj dužni su priložiti rješenje odnosno potvrdu iz koje je vidljivo navedeno pravo te dokaz o nezaposlenosti.

Nepotpune ponude i ponude prispjele nakon isteka roka za podnošenje ponuda  neće se razmatrati.

O rezultatu odabira kandidati će biti obaviješteni u roku od 30 dana od dana  isteka roka za podnošenje ponuda, putem web stranice.

Skip to content