+385 47 411 277 dz-karlovac@ka.t-com.hr
Select Page

Dom zdravlja Karlovac, dr. Vladka Mačeka 48, Karlovac, temeljem članka 26. Statuta Doma zdravlja Karlovac objavljuje

NATJEČAJ

za prijam u radni odnos:

– Doktora dentalne medicine, jednog izvršitelja na određeno vrijeme od 3 mjeseca, zamjena za bolovanje.

UVJETI: doktor dentalne medicine, položen stručni ispit, odobrenje za samostalan rad (licenca).

Uz prijavu kandidati su dužni priložiti: životopis,  dokaz o stručnoj spremi (preslik diplome), dokaz o hrvatskom državljanstvu (preslik domovnice), uvjerenje o položenom stručnom ispitu (preslik), odobrenje za samostalan rad-licencu (preslik) i ispis – potvrdu o podacima evidentiranim u Hrvatskom zavodu za mirovinsko osiguranje.

Probni rad: 1 mjesec.

Rok za podnošenje ponuda je od 21. rujan 2017. do 28. rujan 2017.

Ponude se podnose u pisanom obliku na adresu: Dom zdravlja Karlovac, Karlovac, dr.Vladka Mačeka 48, uz naznaku “Ponuda na natječaj”.

Na temelju čl. 13. Zakona o ravnopravnosti spolova, na natječaj se mogu javiti osobe oba spola. Kandidati koji ostvaruju pravo prednosti pri zapošljavanju, dužni su u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo i imaju prednost u odnosu na sve ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima. Uz prijavu na natječaj dužni su priložiti rješenje odnosno potvrdu iz koje je vidljivo navedeno pravo te dokaz o nezaposlenosti.

Rezultati natječaja objavit će se na web stranici Doma zdravlja Karlovac u roku od 30 dana od završetka natječaja.

Skip to content