+385 47 411 277 dz-karlovac@ka.t-com.hr
Select Page

Temeljem Odluke Upravnog vijeća Doma zdravlja Karlovac,  članka 59. Zakona o zdravstvenoj zaštiti  (Narodne novine br. 150/08., 71/10., 139/10., 22/11., 84/11., 12/12., 35/12., 144/12 i  82/13, Odluka Ustavnog suda NN 22/14) i članka  25. Statuta Doma zdravlja Karlovac, raspisuje se

     NATJEČAJ

za imenovanje ravnatelja

 1. Raspisuje se natječaj za imenovanje ravnatelja Doma zdravlja Karlovac, na mandat od 4 godine.

Uvjet: završen preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij  te najmanje pet godina radnog iskustva u struci.

 1. Natječaj ostaje otvoren u razdoblju od 3. 2. 2016. do 11. 2. 2016.
 1. Prijave sa dokumentacijom o ispunjavanju uvjeta dostaviti na adresu: Dom zdravlja Karlovac, dr.Vladka Mačeka 48, Karlovac, sa naznakom “Natječaj za ravnatelja – ne otvaraj”.
 1. Uz prijavu dostaviti dokumentaciju o ispunjavanju uvjeta:
 • životopis
 • diplomu o završenom preddiplomskom i diplomskom sveučilišnom studiju ili
 • integriranom preddiplomskom i diplomskom sveučilišnom studiju (ovjereni

preslik  po javnom bilježniku),

 • dokaz o hrvatskom državljanstvu (neovjereni preslik domovnice ili osobne iskaznice),
 • dokaz o traženom radnom iskustvu u struci od najmanje 5 godina na poslovima poslovima za koje je uvjet završen preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij: potvrde dosadašnjih poslodavaca o vrsti poslova i trajanju radnog odnosa ili preslike ugovora o radu iz kojih mora biti vidljivo ostvareno radno iskustvo na navedenim poslovima,
 • elektronički zapis o podacima evidentiranim u matičnoj evidenciji Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje (izvornik).
 • uvjerenje nadležnog suda da se protiv podnositelja prijave ne vodi kazneni postupak, ne starije od 6 mjeseci (izvornik).
 1. Prijava koja neće sadržavati svu dokumentaciju navedenu u ovom natječaju smatrat će se neurednom prijavom. Kandidat koji ne podnese urednu prijavu ili pravodobnu prijavu ili ako kandidat ne ispunjava formalne uvjete iz natječaja, neće se smatrati kandidatom u ovom natječajnom postupku, a njegova prijava neće se razmatrati.
 1. Na temelju čl. 13. Zakona o ravnopravnosti spolova, na natječaj se mogu javiti osobe oba spola.
 2. Kandidati će biti izvješćeni o rezultatu odabira u roku od 30 dana od zaključenja natječaja.
Skip to content