+385 47 411 277 dz-karlovac@ka.t-com.hr
Select Page

Dom zdravlja Karlovac, dr. Vladka Mačeka 48, Karlovac, temeljem članka 26. Statuta Doma zdravlja Karlovac objavljuje

N A T J E Č A J

  1. Raspisuje se natječaj za prijam u radni odnos:

1.1. Doktora medicine, jednog izvršitelja na neodređeno vrijeme.

UVJETI: doktor medicine, položen stručni ispit, odobrenje za samostalan rad (licenca).

Probni rad tri mjeseca.

Uz prijavu kandidati su dužni priložiti: životopis,  dokaz o stručnoj spremi (preslik diplome), dokaz o hrvatskom državljanstvu (preslik domovnice), uvjerenje o položenom stručnom ispitu (preslik), odobrenje za samostalan rad-licencu (preslik) i ispis – potvrdu o podacima evidentiranim u Hrvatskom zavodu za mirovinsko osiguranje.

1.2.  Stručni referent 2, jednog izvršitelja na neodređeno vrijeme.

Uvjet: završena srednja ekonomska škola – ekonomist i 2 godine radnog iskustva

Probni rad dva mjeseca.

Uz prijavu kandidati su dužni priložiti: životopis,  dokaz o stručnoj spremi (preslik svjedodžbe),  dokaz o hrvatskom državljanstvu (preslik domovnice ), dokaz o radnom iskustvu u struci (potvrda ranijeg poslodavca ili preslik ugovora o radu) i potvrda – elektronski ispis podataka evidentiranih pri Hrvatskom zavodu za mirovinsko osiguranje.

1.3. Voditelja Odjela za pravno kadrovske i opće poslove, jednog izvršitelja na neodređeno vrijeme.

UVJETI: završen integrirani preddiplomski i diplomski studij sveučilišni studij – magistar prava, položen pravosudni ispit, 3 godine radnog iskustva u struci nakon položenog pravosudnog ispita.

Probni rad tri mjeseca.

Uz prijavu kandidati su dužni priložiti: životopis,  dokaz o stručnoj spremi (preslik diplome,  dokaz o hrvatskom državljanstvu (preslik domovnice ), preslik uvjerenja/potvrde o položenom pravosudnom ispitu, dokaz o radnom iskustvu u struci (potvrda ranijeg poslodavca ili preslik ugovora o radu) i potvrda – elektronski ispis podataka evidentiranih pri Hrvatskom zavodu za mirovinsko osiguranje.

2. Sva tražena dokumentacija dostavlja se u neovjerenoj preslici, uz obvezu predočenja izvornika dokumenata na zahtjev.

U prijavi se obavezno navode podaci podnositelja prijave (osobno ime i prezime, datum i mjesto rođenja, adresa stanovanja, broj telefona/mobitela, po mogućnosti adresa elektroničke pošte).

Zamolba u kojoj neće biti navedeni svi traženi podaci i prilozi navedeni u ovom natječaju smatrat će se neurednom prijavom. Kandidat koji ne podnese pravodobnu i urednu prijavu ili ne ispunjava formalne uvjete iz natječaja neće se smatrati kandidatom u postupku prijama, o čemu će mu biti dostavljena pisana obavijest.

3. Rok za podnošenje ponuda je od 18. siječanj 2018. do 25.siječanj 2018.

Ponude se podnose u pisanom obliku na adresu: Dom zdravlja Karlovac, Karlovac, dr.Vladka Mačeka 48, uz naznaku “Ponuda na natječaj za radno mjesto ___________”.

Na natječaj se mogu javiti osobe oba spola.

4.  Kandidat koji prema posebnim propisima ostvaruje pravo prednosti, mora se u prijavi pozvati na to pravo, odnosno uz prijavu priložiti svu propisanu dokumentaciju prema posebnom zakonu.

Kandidat  koji se poziva na pravo prednosti prilikom zapošljavanja temeljem Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (Narodne novine br. 121/17) uz prijavu na javni natječaj dužan je, osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, priložiti i dokaze o ostvarivanju prava prednosti prilikom zapošljavanja iz članka 103. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji, navedenim na stranicama Ministarstva hrvatskih branitelja.

5.  Dom zdravlja Karlovac zadržava pravo moguće provjere stručnih i radnih sposobnosti kandidata  koji ispunjavaju formalne uvjete iz natječaja, kao i poništenja natječaja.

U slučaju provjere stručnih i radnih sposobnosti kandidata, poziv kandidatima za provjeru stručnih i radnih sposobnosti, kao i sve obavijesti o tijeku natječaja i rezultati natječaja bit će objavljeni na web stranici Doma zdravlja Karlovac  te kandidati neće biti pojedinačno pisano obavještavani. Vrijeme održavanja provjere stručnih i radnih sposobnosti bit će objavljeno na web stranici najmanje 4 dana prije provjere.

Kandidat koji ne pristupi provjeri stručnih i radnih sposobnosti temeljem poziva objavljenog na web stranici,  smatra se da je povukao prijavu i više se ne smatra kandidatom prijavljenim na natječaj.

6. Rezultati natječaja objavit će se na web stranici Doma zdravlja Karlovac  u roku od 30 dana od završetka natječaja.

Skip to content